Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND-NV ngày 06/01/2022 của UBND huyện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; UBND huyện ban hành Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2022 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

        1. Mục đích:

        - Thông qua hoạt động kiểm tra để góp phần ngăn ngừa hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; đánh giá những ưu điểm, mặt tích cực; đồng thời, phát hiện những tồn tại, thiếu sót, khó khăn, bất cập trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức; qua đó chấn chỉnh, kịp thời đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý;

        - Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của cấp trên giao, đảm bảo các chỉ đạo được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, đúng quy định của pháp luật; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực thi công vụ và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước từ cấp huyện đến cấp xã trên tinh thần 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”;

        - Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ Nhân dân của UBND các xã, thị trấn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức (đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp); có phong cách ứng xử văn minh; xây dựng nề nếp, ý thức tôn trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ;

        - Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức; nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước của cán bộ, công chức, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu; kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; gây khó khăn, phiền hà, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu đối với tổ chức, công dân;

        - Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của công dân, tổ chức;

        - Đảm bảo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư của công dân;

        2. Yêu cầu

        - Hoạt động kiểm tra phải đảm bảo đúng pháp luật, chính xác, khách quan, trung thực, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao;

        - Không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng kiểm tra công vụ;

        - Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

        II. NỘI DUNG KIỂM TRA

        - Trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND các xã, thị trấn;

        - Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; phân công, phân nhiệm, bố trí công tác, thực hiện quy trình giải quyết công việc, kiểm tra, kiểm soát công việc; đánh giá chất lượng kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, người lao động;

        - Việc chỉ đạo, ban hành các văn bản để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; việc ban hành, rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế (quy chế làm việc; quy chế văn hóa công sở, công vụ; quy tắc ứng xử; quy chế thực hiện dân chủ; nội quy, quy chế tiếp công dân,…);

        - Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan (thái độ giao tiếp, ứng xử trong giải quyết công việc, đặc biệt là giải quyết thủ tục hành chính; việc chấp hành quy định về đeo thẻ công chức…);

        - Việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, đối với cá nhân, tổ chức, trong đó tập trung kiểm tra việc giải quyết hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính;

        - Thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tình hình tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

        - Các việc phát sinh khác liên quan đến thực hiện kết luận kiểm tra công vụ của cán bộ, công chức cấp xã (do Trưởng đoàn Kiểm tra hội ý các thành viên Đoàn và quyết định).

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 2.019.515
  Online: 11