Thực hiện Kế hoạch số 520/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính năm 2022; căn cứ tình hình thực tế của địa phương,
UBND huyện ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 với các nội dung sau:

    Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả phục vụ Nhân dân góp phần triển khai thực hiện
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đề ra; trở thành huyện nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ
thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo; cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân.

    Các nội dung CCHC phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và các mục tiêu phát triển kinh
tế xã hội của huyện nhà.

    Cải cách hành chính phải gắn với nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản lý hiệu quả,
trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến xã; xây dựng chính quyền số, chính
quyền điện tử với lộ trình bước đi phù hợp.

    Cải cách hành chính phải gắn kết chặt chẽ và là nền tảng quan trọng góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh;
phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị với nhiệm vụ CCHC nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả; làm
động lực, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 2.019.364
  Online: 72