Thực hiện Kế hoạch số 520/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính năm 2022; căn cứ tình hình thực tế của địa phương, UBND huyện ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 với các nội dung sau:

    I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

    Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả phục vụ Nhân dân góp phần triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đề ra; trở thành huyện nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo; cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân.

     Các nội dung CCHC phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà.

    Cải cách hành chính phải gắn với nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản lý hiệu quả, trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến xã; xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử với lộ trình bước đi phù hợp.

    Cải cách hành chính phải gắn kết chặt chẽ và là nền tảng quan trọng góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị với nhiệm vụ CCHC nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả; làm động lực, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

    II. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ

    1. 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng và ban hành Kế hoạch CCHC năm 2022 có chất lượng, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả.

    2. Phấn đấu có ít nhất 01 sáng kiến (giải pháp mới) về CCHC áp dụng có hiệu quả được Hội đồng thẩm định tỉnh công nhận; 10-15 sáng kiến kinh nghiệp được hội đồng huyện công nhận.

    3. Tối thiểu 50% các xã, thị trấn; 35% các đơn vị trung tâm, trường hoc, trạm y tế được kiểm tra CCHC trong năm 2022; 100% các đơn vị ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch tự kiểm tra CCHC đảm bảo thực chất và đúng quy định.

    4. 100% người đứng đầu đơn vị trực tiếp phụ trách chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện CCHC và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác CCHC ở cơ quan đơn vị do mình quản lý.

    5. 100% văn bản QPPL ban hành được xây dựng, thẩm định theo đúng trình tự quy định.

    6. Tối thiểu 99% hồ sơ TTHC được giải quyết trước và đúng hạn. 100% hồ sơ quá hạn được thực hiện việc xin lỗi công dân theo quy định. Phấn đấu sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt từ 93% trở lên.

    7. Tối thiểu 50% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên.

    8. Rà soát chức năng của các đơn vị sự nghiệp; bố trí đủ số người làm việc theo đúng khung năng lực và nhiệm vụ chuyên môn theo đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

    9. Tiếp tục sắp xếp tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức, cán bộ công chức cấp xã dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, đảm bảo đến năm 2025 đúng theo quy định.

    11. Cổng thông tin điện tử huyện, 50% Trang thông tin điện tử cấp xã cung cấp đầy đủ các thông tin theo Quyết định số 739/QĐUBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh ban hành danh mục thông tin công khai minh bạch trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh, nhằm bảo đảm quyền và cơ hội tiếp cận thông tin của người dân, doanh nghiệp.

    12. 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận thụ lý được cập nhật, quản lý và tổ chức thực hiện trên hệ thống phần mềm một cửa của huyện. Tối thiểu 45% thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tối thiểu 30% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã triển khai được tiếp nhận và thụ lý.

    13. Tác nghiệp hoàn toàn trên văn bản điện tử (tiếp nhận, giao xử lý, dự thảo và trình duyệt) đối với cấp huyện, 80% đối với cấp xã (trừ văn bản mật).

    14. 100% đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan hành chính nhà nước được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

    15. 100% doanh nghiệp phát sinh kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 2.019.376
Online: 51