Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND-NV ngày 06/01/2022 của UBND huyện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch kiểm tra thực hiện cải cách hành chính năm 2022 với các nội dung sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

        1. Mục đích:

        -  Đánh giá đúng về tình hình và kết quả triển khai thực hiện cải cách hành chính (CCHC) tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; phát hiện những điển hình để giới thiệu, nhân rộng; đồng thời phát hiện, kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện CCHC; kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo các cấp liên quan các biện pháp xử lý và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng CCHC.

        - Nâng cao và tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong việc triển khai thực hiện công tác CCHC.

          2. Yêu cầu:

          - Hoạt động kiểm tra đảm bảo khách quan và trung thực; đúng quy định của pháp luật, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của các đơn vị được kiểm tra.

          - Kết quả kiểm tra phải được tổng hợp báo cáo định kỳ theo quy định.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.673.722
  Online: 58