Toàn văn nội dung xin ý kiến:

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THẠCH HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /KH-UBND

Thạch Hà, ngày       tháng     năm 2020

           (DỰ THẢO)

KẾ HOẠCH

ĐỐI THOẠI CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VỚI

 CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

 

 
 

 

 

 

Thực hiện chương trình kế hoạch năm 2021; Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch đối thoại của người đứng đầu Ủy ban nhân dân huyện với cán bộ và nhân dân về lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn huyện Thạch Hà như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Trực tiếp nắm bắt tâm tư nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, kiến nghị của nhân dân ngay từ cơ sở

- Góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Tăng cường mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước với nhân dân, phát huy quyền của nhân dân được tham gia góp ý trực tiếp, giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên môi trường, tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân phải đúng quy định của pháp luật; đảm bảo kịp thời, dân chủ, công khai minh bạch, khách quan, hiệu quả, tránh hình thức.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền, giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong công tác đối thoại.

- Phổ biến, tuyên truyền chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn huyện; thông tin kịp thời các định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh (trừ thông tin mật) của huyện đến nhân dân; nâng cao nhận thức về thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của pháp luật trên lĩnh vực tài nguyên môi trường.

- Thủ trưởng các Phòng, đơn vị của huyện khi được Ủy ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân về các vấn đề có liên quan cần tập trung nghiên cứu, trả lời đúng trọng tâm, ngắn gọn, dễ hiểu, đảm bảo đúng quy định.

- Lãnh đạo, cán bộ tiếp dân và công dân chấp hành nghiêm túc nội dung, phương pháp thực hiện buổi đối thoại do Lãnh đạo UBND huyện quán triệt trước khi tiến hành đối thoại.

II. NỘI DUNG

1. Người thực hiện đối thoại

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp đối thoại với nhân dân, trường hợp bận công tác đột xuất thì ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thực hiện.

Thành phần tham dự: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khi được ủy quyền, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, các Phòng, đơn vị cấp huyện; UBND các xã, thị trấn có liên quan; các tổ chức, công dân có kiến nghị, phản ánh.

2. Nội dung đối thoại

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhân dân, dư luận xã hội báo cáo UBND huyện tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân phù hợp với tình hình thực tế. Tập trung chủ yếu các nội dung liên quan trên lĩnh vực tài nguyên môi trường mà hiện nay đang còn tồn đọng, chưa được giải quyết dứt điểm (Trong đó: trên lĩnh vực quản lý đất đai, như: bồi thường, GPMB, TĐC khi Nhà nước thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xác định lại diện tích đất ở có nguồn gốc trước 18/12/1980; giao, cho thuê đất trái thẩm quyền; tranh chấp, lấn chiểm, xử lý vi phạm trên lĩnh vực đất đai..; trên lĩnh vực bảo vệ môi trương, như: xử lý môi trường chăn nuôi trong khu dân cư; phân loại, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại..; trên lĩnh vực khoáng sản, như: cấp phép, khai thác khoáng sản, xử lý vi phạm…); thông tin, phổ biến đến nhân dân các vấn đề về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên môi trường.

3. Hình thức, thời gian, địa điểm thực hiện đối thoại

- Hình thức đối thoại: Trao đổi, đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Trong trường hợp cần thiết, Tổ thư ký bố trí bàn làm việc và cán bộ ghi chép, tổng hợp ý kiến hoặc để nhân dân tự ghi ý kiến của mình vào phiếu đề xuất (có mẫu sẵn).

- Thời gian và địa điểm: Trên cơ sở nội dung, đối tượng đối thoại và tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân huyện có thông báo cụ thể.

Phấn đấu trong năm 2021, tổ chức đối thoại tối thiểu mỗi xã, thị trấn một lần.

4. Trình tự đối thoại với nhân dân

4.1. Trước khi đối thoại

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Thanh tra huyện, Văn phòng UBND huyện, Ban TCD huyện, UBND các xã, thị trấn giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện:

- Tiến hành rà soát, thống kê, tổng hợp, đánh giá những vấn đề bức xúc của nhân dân trên lĩnh vực tài nguyên môi trường, chú trọng những vấn đề đã được nhân dân kiến nghị, đề xuất hợp pháp, chính đáng nhiều lần nhưng chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.

- Tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện để thống nhất nội dung; đối tượng đối thoại. Ban tiếp công dân thông báo đến các Phòng, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có liên quan để chuẩn bị nội dung trả lời và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (qua Ban tiếp công dân) chậm nhất là 05 ngày làm việc trước khi tổ chức buổi đối thoại.

- UBND các xã, thị trấn thông báo rộng rải trên hệ thống loa truyền thanh xã, thôn xóm về cuộc đối thoại trước 03 ngày để nhân dân biết, tham gia.

4.2. Chương trình đối thoại

- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.

- Chủ tịch UBND huyện (hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện khi được ủy quyền) - Chủ trì buổi đối thoại quán triệt, thống nhất nội dung, phương pháp thực hiện buổi đối thoại. Tổ thư ký tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và đăng ký phát biểu.

- Công dân phát biểu ý kiến theo thứ tự, nội dung đã đăng ký và theo sự điều hành của Người chủ trì.

- Người chủ trì phân công đại diện Lãnh đạo các đơn vị, địa phương trả lời, giải thích những ý kiến, kiến nghị của nhân dân nêu ra theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

- Chủ trì kết luận những nội dung đã đối thoại, những nội dung đã được giải quyết. Đối với những nội dung nêu ra chưa được giải quyết thì chỉ đạo cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết, trả lời bằng văn bản.

- Tổ thư ký lập biên bản kết thúc buổi đối thoại.

4.3. Sau khi đối thoại

Chậm nhất 10 ngày làm việc sau khi kết thúc buổi đối thoại, Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với địa phương tổ chức cuộc đối thoại tiến hành phân nhóm kiến nghị, phản ánh và tham mưu UBND huyện phân công giải quyết các kiến nghị, phản ánh.

Chậm nhất là 30 ngày làm việc, các cơ quan, đơn vị nhận được văn bản phân công giải quyết các kiến nghị, phản ánh của lãnh đạo UBND huyện có trách nhiệm xem xét giải quyết, trả lời kiến nghị của công dân, tổ chức và báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân huyện. Trường hợp những vụ việc cần có thêm thời gian thì phải thông báo cho công dân, tổ chức và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện về thời gian dự kiến trả lời. Việc gia hạn thời gian căn cứ vào nội dung vụ việc và các quy định pháp luật điều chỉnh liên quan.

Trường hợp các kiến nghị, phản ánh, đề xuất vượt quá thẩm quyền giải quyết thì tổng hợp đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định.

III. T CHC THỰC HIỆN

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Theo chức năng, nhiệm vụ chủ động nắm chắc tình hình, tổng hợp, phân tích, đánh giá các vấn đề vướng mắc, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để đề xuất, báo cáo UBND tỉnh (qua Ban tiếp công dân) để tổ chức đối thoại.

- Chuẩn bị nội dung, tham dự buổi đối thoại và trả lời giải quyết những vấn đề liên quan theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

- Trả lời kiến nghị của nhân dân và báo cáo kết quả đối với các nội dung có liên quan theo ý kiến kết luận của Chủ trì tại buổi đối thoại.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện

Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân; đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm đến lĩnh vực tài nguyên môi trường. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức đối thoại và tham gia đối thoại.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện (Ban tiếp công dân)

Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp, phân loại nội dung kiến nghị, phản ánh, giao các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giải quyết; phối hợp chuẩn bị nội dung chương trình và phát hành giấy mời, thông báo cho nhân dân có nhu cầu tìm hiểu tham dự, phục vụ buổi đối thoại; thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau khi đối thoại; đôn đốc các cơ quan, đơn vị tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện giải quyết yêu cầu, kiến nghị của nhân dân.

4. Thanh tra huyện

Rà soát, phối hợp với Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn, đơn vị liên quan tổng hợp các vụ việc trên địa bàn huyện cần thiết phải tổ chức đối thoại, trọng tâm trên lĩnh vực tài nguyên môi trường; báo cáo và đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định.

5. Trung tâm VH – truyền thông huyện

Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về chủ trương mục đích, ý nghĩa của buổi đối thoại; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung của kế hoạch để nhân dân được biết.

6. Công an huyện

Xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với Công an xã, thị trấn bảo đảm an ninh trật tự cho buổi đối thoại và an toàn cho nhân dân và các thành phần tham dự đối thoại.

7. Ủy ban nhân dân các , thị trấn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện rà soát, tổng hợp và xây dựng Kế hoạch đối thoại với nhân dân trên địa bàn với các nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường. Chủ động nắm tình hình, tổ chức đối thoại, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh, những vấn đề bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

Yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, Ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện; nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về UBND huyện (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Ban tiếp công dân huyện) để tổng hợp, báo cáo UBND huyện chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TTTU, TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;

- Các Phòng, Ban, đơn vị cấp huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Cổng thông tin điện tử huyện;

- Lưu: VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 
Nguyễn Văn Sáu

 

Thời hạn nhận ý kiến góp ý: Văn bản góp ý gửi về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 08/12/2020 để tổng hợp, hoàn thiện, ban hành.

Địa chỉ: UBND huyện Thạch Hà, số 83 đường Lý Tự Trọng Thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh

email: tainguyen.th@hatinh.gov.vn

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.810.968
  Online: 60