Thực hiện Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Văn bản số 314/UBND-NL3 ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2023. Để thực hiện tốt nhiệm vụ cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản kết hợp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp và tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

UBND các xã, thị trấn kiện toàn Ban chỉ đạo cấp xã; tiếp tục tuyên truyền phổ biến Chỉ thị 11 và các văn bản về khai thác thủy sản bất hợp pháp; Tổ chức cho 100% đối tượng đánh bắt thủy sản (bao gồm đánh bắt tại các thủy vực nội đồng), mua bán, kinh doanh thủy sản trên địa bàn ký cam kết không sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và các ngư cụ bị 

Đề nghị Công an huyện tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các tổ chức cá nhân kinh doanh, tàng trữ chất nổ, xung điện, sử dụng các ngư cụ, phương tiện đánh bắt bất hợp pháp theo quy định; chỉ đạo, đôn đốc Công an xã, thị trấn thường xuyên tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng chất nổ, xung điện, ngư cụ bị cấm để đánh bắt thủy sản trên các ao, hồ, sông, suối vùng nội địa; Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện khi có yêu cầu.

Đề nghị Đồn Biên phòng Cửa Sót tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tàu cá đánh bắt thủy sản không đủ điều kiện (thiếu giấy tờ hợp lệ, không bật thiết bị giám sát hành trình), sử dụng chất nổ, xung điện, các ngư cự bị cấm để khai thác thủy sản, tàu công suất lớn khai thác vùng ven bờ đặc biệt là các tàu giã cào vào địa bàn để khai thác thủy sản; Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện khi có yêu cầu.

Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hoá và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức, phối hợp với UBND các xã, thị trấn kịp thời đưa tin, hình ảnh, kết quả xử lý vi phạm tại các địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo cấp huyện; đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ. Tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả cho các ngành cấp tỉnh theo yêu cầu.

Trung tâm VH-TT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 2.019.343
Online: 59