Thực hiện Công văn số 3067/UBND-NC2 ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức UBND huyện Thạch Hà năm 2022; Công văn số 1119/SNV-CCVC ngày 17/6/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức năm 2022;  ngày 29/9/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà (có Quyết định kèm theo). 

    Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ tổ chức tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà theo đúng quy định tại Nghị định 115/2020/NĐCP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ, Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ và hướng dẫn của Sở Nội vụ; được sử dụng con dấu của UBND huyện Thạch Hà để giao dịch và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.811.069
  Online: 54