Ngày 06/01/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 01/KH_UBND về thực hiện Cải cách hành chính năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 520/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính năm 2022; căn cứ tình hình thực tế của địa phương, UBND huyện ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 với các nội dung sau:

1. 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng và ban hành Kế hoạch CCHC năm 2022 có chất lượng, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả.

2. Phấn đấu có ít nhất 01 sáng kiến (giải pháp mới) về CCHC áp dụng có hiệu quả được Hội đồng thẩm định tỉnh công nhận; 10-15 sáng kiến kinh nghiệp được hội đồng huyện công nhận.

 1. Tối thiểu 50% các xã, thị trấn; 35% các đơn vị trung tâm, trường hoc, trạm y tế được kiểm tra CCHC trong năm 2022; 100% các đơn vị ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch tự kiểm tra CCHC đảm bảo thực chất và đúng quy định.

4. 100% người đứng đầu đơn vị trực tiếp phụ trách chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện CCHC và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác CCHC ở cơ quan đơn vị do mình quản lý.

5. 100% văn bản QPPL ban hành được xây dựng, thẩm định theo đúng trình tự quy định.

6. Tối thiểu 99% hồ sơ TTHC được giải quyết trước và đúng hạn. 100% hồ sơ quá hạn được thực hiện việc xin lỗi công dân theo quy định. Phấn đấu sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt từ 93% trở lên.

7. Tối thiểu 50% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên.

8. Rà soát chức năng của các đơn vị sự nghiệp; bố trí đủ số người làm việc theo đúng khung năng lực và nhiệm vụ chuyên môn theo đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

9. Tiếp tục sắp xếp tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức, cán bộ công chức cấp xã dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, đảm bảo đến năm 2025 đúng theo quy định.

11. Cổng thông tin điện tử huyện, 50% Trang thông tin điện tử cấp xã cung cấp đầy đủ các thông tin theo Quyết định số 739/QĐUBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh ban hành danh mục thông tin công khai minh bạch trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh, nhằm bảo đảm quyền và cơ hội tiếp cận thông tin của người dân, doanh nghiệp.

12. 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận thụ lý được cập nhật, quản lý và tổ chức thực hiện trên hệ thống phần mềm một cửa của huyện. Tối thiểu 45% thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tối thiểu 30% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã triển khai được tiếp nhận và thụ lý.

13. Tác nghiệp hoàn toàn trên văn bản điện tử (tiếp nhận, giao xử lý, dự thảo và trình duyệt) đối với cấp huyện, 80% đối với cấp xã (trừ văn bản mật).

14. 100% đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan hành chính nhà nước được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

15. 100% doanh nghiệp phát sinh kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 2.196.573
  Online: 31