Báo cáo tình hình KT - XHnăm 2021

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển năm 2022

 

1. Lĩnh vực kinh tế

1.1. Nông, lâm, ngư nghiệp

Tổng diện tích lúa 15.914ha, năng suất 54,9tạ/ha, sản lượng 87.367,9 tấn, đạt 110,2% kế hoạch, là năm có năng suất, sản lượng đạt cao nhất từ trước đến nay. Tổng diện tích lạc đạt 832ha, năng suất 25,35 tạ/ha, sản lượng 2.108 tấn, đạt 83,2% kế hoạch. Tổng diện tích rau, củ, quả các loại ước đạt 3.097 ha, đạt 163% kế hoạch, bằng 127% so với năm 2020; năng suất 67,95 tạ/ha, sản lượng 21.042 tấn đạt 172,76% kế hoạch. Triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Tổng đàn lợn ước đạt 40.100 con, đạt 104,1% kế hoạch. Tổng đàn trâu ước đạt 4.300 con, đạt 95,56% kế hoạch. Tổng đàn bò ước đạt  21.290 con, đạt 96,8% kế hoạch. Tổng đàn gia cầm hơn 1.653.000 con, đạt 110,2% kế hoạch, trong đó chăn nuôi trang trại quy mô từ 2.000 con trở lên có 66 cơ sở với tổng đàn 198.300 con. Tổng sản lượng khai thác là 4.130 tấn, đạt 108,6% kế hoạch, bằng 102% so với năm 2020; tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 1.124 ha, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản ước 3.040 tấn, đạt 108,6% kế hoạch, vượt 35,7% so với năm 2020. Phong trào phá bỏ bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn có quy mô sản xuất đạt 450ha. Tập trung phát triển sản xuất nhóm các sản phẩm chủ lực có lợi thế; chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả hình thức tổ chức sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ. Diện tích sản xuất các giống lúa mới chất lượng cao, liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm với Công ty KC Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hà Tĩnh... đạt 530ha. Quan tâm công tác phát triển rừng, khai thác lâm sản. Chủ động kiểm tra, rà soát, xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy rừng.

1.2. Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tiếp tục có nhiều khởi sắc, được nhân dân đồng thuận và tham gia sôi nổi; xây dựng được 40 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 252 vườn mẫu; 03 xã đủ điều kiện đề xuất công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Nam Điền, Thạch Đài, Thạch Xuân) và 01 xã đủ điều kiện đề xuất công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu (Tượng Sơn). Triển khai phong trào “Ngày về cơ sở chỉnh trang vườn hộ, phát triển kinh tế” lan tỏa, đạt kết quả khá. Sản phẩm Bí xanh Tượng Sơn, Dưa lưới Bắc Sơn được Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh phân hạng 3 sao đợt 1 năm 2021. Năm 2021 có 10 sản phẩm đã được Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP huyện đánh giá đủ điều kiện trình Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh đánh giá, phân hạng; 09 ý tưởng sản phẩm được Văn phòng Điều phối NTM tỉnh chấp thuận tham gia chương trình OCOP, nâng số sản phẩm được tỉnh chấp thuận lên 45 sản phẩm. Ban hành Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2024.

1.3. Công tác quy hoạch, CN - TTCN, TM - DV, xây dựng cơ bản

Công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng từng bước đi vào nề nếp. Chỉ đạo hoàn thành lập quy hoạch chung xây dựng các xã: Thạch Khê, Thạch Xuân, Thạch Đài, Thạch Long, Thạch Hội, Thạch Trị. Cơ bản hoàn thành điều chỉnh quy hoạch Công viên Văn hóa Lý Tự Trọng, quy hoạch phân khu thị trấn Thạch Hà. Tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp Phù Việt đạt 43,5%. Kết quả sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt mức tăng khá. Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, lưu trú, vận tải nhìn chung được duy trì phát triển ở mức độ hạn chế do ảnh hưởng dịch COVID-9. Hoàn thành các chỉ tiêu giao thông, kênh mương theo chỉ tiêu điều chỉnh giao của UBND tỉnh. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn: Dự án “Cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu” do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ; Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã chịu ảnh hưởng của Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê (giai đoạn 2); “Dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê Hữu Phủ đoạn từ cầu Cửa Sót đến núi Nam Giới, huyện Thạch Hà”; đường ĐH.102...

1.4. Tài chính ngân sách, tín dụng, thu hút đầu tư

Công tác thu ngân sách năm 2021 có nhiều khởi sắc. Ước đến 30/12/2021, tổng thu NSNN là 1.728.706 triệu đồng, đạt 170% kế hoạch UBND tỉnh giao, đạt 152% kế hoạch HĐND huyện giao. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn 743.284 triệu đồng, đạt 191% kế hoạch UBND tỉnh giao, đạt 146% kế hoạch HĐND huyện giao (thu từ cấp Quyền sử dụng đất 597.300 triệu đồng/420.000 triệu đồng, đạt 142% kế hoạch HĐND huyện giao). Một số sắc thuế đạt cao gồm: lệ phí trước bạ đạt 190%, thu ngoài quốc doanh đạt 148%, thuế thu nhập cá nhân đạt 189%. Công tác chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ đảm bảo thực hiện kịp thời các nhiệm vụ chính trị quan trọng và nhiều nhiệm vụ đột xuất của huyện. Tổng chi NSNN huyện, xã ước thực hiện 1.459.220 triệu đồng/1.108.476 triệu đồng, đạt 132% dự toán HĐND huyện giao; trong đó: Chi đầu tư phát triển: 502.010 triệu đồng/493.100 triệu đồng (đạt 102% dự toán HĐND huyện giao), chi thường xuyên: 632.746 triệu đồng/604.731 triệu đồng (đạt 105% dự toán HĐND huyện giao). Hoạt động tín dụng ngân hàng đáp ứng nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của Nhân dân. Tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công ước đạt 75% kế hoạch vốn. Chủ động kêu gọi các tổ chức, cá nhân khảo sát, đầu tư vào địa bàn; UBND tỉnh chấp thuận chủ trương 05 dự án với tổng mức đầu tư 202.468 triệu đồng.

1.5. Tài nguyên - Môi trường

Hoàn thành lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, lập danh mục thu hồi, chuyển mục đích, kế hoạch sử dụng đất các công trình, dự án thực hiện năm 2022. Chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tập trung xử lý hồ sơ công nhận đất ở trước ngày 18/12/1980 (tiếp nhận, xử lý 382/2.428 hồ sơ xác nhận lại diện tích đất ở trước ngày 18/12/1980). Triển khai hiệu quả Hướng dẫn số 3888/HD-STNMT ngày 12/11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tổ chức đối thoại về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường với 17/22 xã, thị trấn. Tổ chức giao đất có thu tiền sử dụng đất 450 lô đất, diện tích 106.146,9 m2. Thực hiện hiệu quả Đề án phân loại và xử lý rác tại nguồn trên địa bàn (101 thôn của 22 xã, thị trấn; 16 xã đạt 100% số thôn gồm: Thạch Đài, Ngọc Sơn, Tân Lâm Hương, Thạch Xuân, Thạch Kênh, Việt Tiến, Thạch Ngọc, Thạch Văn, Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Thắng, Thạch Sơn, Tượng Sơn, Nam Điền, Thạch Liên, Đỉnh Bàn, Thạch Trị). Triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 23 dự án; diện tích thu hồi để bồi thường, hỗ trợ là 26,2 ha, số hộ bị ảnh hưởng 549 hộ; giá trị bồi thường, hỗ trợ 47.6 tỷ đồng.

2. Lĩnh vực văn hóa xã hội

2.1. Văn hóa, thông tin, tuyên truyền

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, kỷ niệm các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; cải cách hành chính và chuyển đổi số…

Tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao cấp cơ sở ở 22/22 xã, thị trấn. Phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe có chuyển biến tốt, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từng bước đi vào chiều sâu. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91,7%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 98% (199/203 thôn), vượt mục tiêu đề ra. Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 20 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” bằng hình thức trực tuyến. Vận hành ổn định hệ thống mạng nội bộ, Cổng thông tin điện tử huyện, các hệ thống phục vụ chỉ đạo, điều hành như Lịch công tác, danh bạ trực tuyến, hệ thống theo dõi các nhiệm vụ trọng tâm, ý kiến chỉ đạo điều hành... Tổ chức cập nhật, bồi dưỡng kiến thức về xây dựng chính quyền điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại 22/22 xã, thị trấn.

2.2. Giáo dục - Đào tạo

Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn tiếp tục được khẳng định. Chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai thực hiện linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, bước đầu với lớp 2, lớp 6. Tham gia các cuộc thi, giao lưu đạt kết quả cao. Năm học 2020 - 2021, toàn huyện có 13 đơn vị được công nhận đạt chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch năm học; đến nay, toàn huyện có 60/67 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 89,6%. Hoàn thành tốt Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021. Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 điểm thi các môn Toán, Ngữ văn cao hơn năm học 2019 - 2020; có 39 học sinh đậu vào THPT chuyên tỉnh trong đó có 1 thủ khoa chuyên Hóa. Triển khai nhiều học động ý nghĩa động viên, trao quà các học sinh đỗ đại học có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức dạy học năm học 2021 - 2022 bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch COVID-19.

2.3. Lao động, Thương binh và Xã hội

Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bằng các chủ trương, giải pháp phù hợp. Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo cuối năm 2021 lần lượt là 4,98% và 5,32% (tăng do thay đổi chuẩn nghèo mới). Chú trọng các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, chế độ chính sách cho người nghèo, người có công với cách mạng... Huy động nguồn xã hội hóa trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 540 suất quà với tổng số tiền 390 triệu đồng. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách với người có công với cách mạng, công tác an sinh xã hội. Tặng 38.798 suất quà cho các đối tượng với tổng kinh phí 12.921,6 triệu đồng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và ngày Thương binh - Liệt sỹ. Khởi công xây dựng, sửa chữa 52 nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 3.270 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Hoàn thành xây dựng 265/265 nhà ở kiên cố cho hộ nghèo, người có công, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai được Ban Chỉ đạo 22 tỉnh phê duyệt. Hoàn thiện, khánh thành, đưa vào sử dụng 02 Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh, trú bão, lũ ở thôn Tân Tiến và thôn Sơn Trình, xã Tân Lâm Hương. Hoàn thành tổng điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo, xác định hộ nông, lâm, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025. Tổ chức triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 kịp thời, đúng đối tượng (thẩm định và trình tỉnh 491 đối tượng với số tiền đề nghị hỗ trợ 708.395.000 đồng; tỉnh đã phê duyệt và thực hiện chi trả 413 đối tượng với số tiền 597.275.000 đồng).

2.4. Y tế - Dân số

Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19: Triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; Lũy kế đến ngày 23/12/2021, trên địa bàn có 183 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 (điều trị tại nhà 69 ca); truy vết được 3.086 trường hợp F1, 13.703 trường hợp F2; số lượng người đi từ vùng dịch về phải cách ly 3.775 người (cách ly tại nhà 2.297 người); thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp phòng, chống dịch từ huyện đến cơ sở với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân và có nhiều cách làm sáng tạo, kịp thời từ khâu truy vết, khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm và điều trị nên đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được khống chế, kiểm soát, mọi hoạt động của Nhân dân trở lại bình thường mới. Trong năm, đã thực hiện phong toả 18 thôn, tổ dân phố; thiết lập 25 chốt phòng dịch, trong đó có 20 chốt nội xã, 5 chốt liên huyện; kiện toàn, thành lập, hoạt động hiệu quả 1.334 tổ COVID cộng đồng với 3.949 người tham gia; kích hoạt, sử dụng 45 cơ sở cách ly tập trung; tổ chức xét nghiệm PCR cho 64.021 lượt người và làm hàng chục ngàn test nhanh sàng lọc COVID-19 trong cộng đồng.

          Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 94,2%, đạt 100,2% kế hoạch; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH 13,7%, đạt 102% kế hoạch. Thực hiện có hiệu quả chương trình Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 8,5%, đạt 100% kế hoạch. 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế.

3. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thanh tra, tư pháp, nội vụ

3.1. Quốc phòng - An ninh

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng đúng theo kế hoạch, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2021. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp trong công tác tiếp nhận, vận chuyển, cách ly công dân phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo chặt chẽ, an toàn. Đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các sự kiện chính trị của tỉnh và huyện. Triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tiếp tục triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thu nhận 95.058 hồ sơ làm thẻ Căn cước công dân/98.123 công dân đủ 14 tuổi trên địa bàn, đạt tỷ lệ 96,87%; cấp 86.562 thẻ cho công dân trên địa bàn. Hoàn thành khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2022.

3.2. Thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo

Tiến hành 04 cuộc thanh tra; đã ban hành 03 kết luận thanh tra. Đôn đốc thực hiện 05 kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. UBND hai cấp đã tiếp 342 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giảm 16,2% so với cùng kỳ năm 2020; tiếp nhận 294 đơn thư thuộc thẩm quyền, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2020 (trong đó 274 đơn đủ điều kiện thụ lý giải quyết - cấp huyện 98 đơn, cấp xã 176 đơn), đã giải quyết 235 đơn, đạt tỷ lệ 85,8% (cấp huyện giải quyết 84 đơn; cấp xã giải quyết 151 đơn).

3.3. Tư pháp

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cộng đồng dân cư bằng các hình thức phù hợp; phối hợp chặt chẽ trong công tác xử lý vi phạm hành chính; thực hiện có hiệu quả các giao dịch tư pháp cho tổ chức và cá nhân. Xử phạt vi phạm hành chính 257 vụ/265 đối tượng với số tiền phạt 679.200.000 đồng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở (tiếp nhận 77 vụ, việc, hòa giải thành: 62 vụ, việc (chiếm tỷ lệ 80%), đang giải quyết: 18 vụ, việc; xây dựng 01 mô hình tổ hòa giải ở cơ sở kiểu mẫu. Triển khai theo lộ trình số hóa, cập nhật số liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch (cập nhật 100% dữ liệu giai đoạn 1 và giai đoạn 2; 60% dữ liệu giai đoạn 3 từ sổ giấy được quản lý tại cấp huyện, cấp xã vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc).

3.4. Nội vụ

Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng biên chế tại các phòng, ban, đơn vị theo Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Thực hiện sáp nhập thôn theo đúng quy định, giảm 03 thôn trên địa bàn toàn huyện; triển khai quy trình tuyển dụng viên chức giáo dục và viên chức y tế nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy định. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, giám sát chặt chẽ và tổ chức kiểm tra thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị. Công tác cải cách hành chính đạt kết quả tốt trên các nội dung. Triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Ngày bầu cử đã tạo được không khí vui vẻ, sôi nổi, phấn khởi, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Thường xuyên quan tâm đến khen thưởng phong trào thi đua, chuyên đề, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ. Hoàn thành Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, công tác hội và phi Chính phủ và công tác thanh niên.

Phần thứ hai

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022

 

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX và Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Dự báo tình hình thời tiết, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; chi phối trong công tác giải phóng mặt bằng các chương trình dự án; đại dịch COVID-19 có thể kéo dài... sẽ tác động đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Khai thác tối đa tiềm năng lợi thế, thu hút đầu tư vào địa bàn, huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; thực hiện mạnh mẽ đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

2. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu: Có Phụ lục kèm theo.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2022

1. Tập trung chỉ đạo, triển khai kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, chú trọng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch: Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá chiến lược tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX; tập trung xây dựng ban hành các đề án, chính sách phát triển sát thực, khả thi. Từng bước cụ thể hóa quy hoạch vùng huyện Thạch Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành trình phê duyệt quy hoạch phân khu thị trấn Thạch Hà sau sáp nhập. Chỉ đạo các xã Thạch Thắng, Thạch Liên, Thạch Sơn, Ngọc Sơn, Thạch Lạc hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã.

2. Về phát triển kinh tế

2.1. Tập trung phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn

Thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch sản xuất Nông nghiệp năm 2022, các Đề án sản xuất vụ Xuân, vụ Hè Thu... năm 2022; triển khai sâu rộng nhằm hấp thu tốt nhất các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2024. Đẩy mạnh triển khai Đề án tập trung tích tụ ruộng đất, hình thành cánh đồng lớn trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025. Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình cải tạo, nâng cao hiệu sản xuất vườn hộ và chương trình trồng hoa, cây cảnh, dược liệu tại các địa phương có điều kiện thổ nhưỡng phù hợp. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức lại chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. Phát triển bền vững các chuỗi liên kết chăn nuôi lợn, bò, hươu, gia cầm trang trại, gia trại quy mô lớn; tổ chức lại chăn nuôi quy mô nhỏ có kiểm soát chặt chẽ về an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng tự nhiên. Phát triển, nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản thâm canh, công nghệ cao, đảm bảo môi trường, an toàn sinh học. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động khai thác thuỷ sản, đặc biệt cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Triển khai thực hiện tốt công tác ứng phó, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 18/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão, lụt năm 2020; một số định hướng, mục tiêu và giải pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng, chống đại dịch COVID-19.

2.2. Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, luôn cập nhật và thực hiện theo chuẩn mới hướng tới nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, cân đối nguồn ngân sách thực hiện Đề án xây dựng huyện Thạch Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2024. Triển khai Kế hoạch xây dựng khu dân cư xanh ven Thành phố Hà Tĩnh. Chú trọng phát triển các vùng sản xuất tập trung và sản xuất vườn hộ tập trung cùng một loại sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, gắn với phát huy các giá trị văn hóa. Tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, “Ngày Thứ 4 về cơ sở chỉnh trang vườn hộ, phát triển kinh tế”, “Ngày Thứ 7 về cơ sở xây dựng nông thôn mới”; thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt kết quả cao. Thực hiện mạnh mẽ Đề án xây dựng Thị trấn Thạch Hà đạt các tiêu chí đô thị loại IV.

2.3. Phát triển tiểu thủ công nghiệp; thương mại dịch vụ, du lịch

Tập trung thu hút đầu tư, tăng tỉ lệ lấp đầy tại cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Phù Việt và các khu thương mại - dịch vụ, khu vực có lợi thế; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ sản xuất theo hướng tiên tiến, hiện đại. Khôi phục, phát triển các làng nghề truyền thống; tổ chức sản xuất theo hướng hình thành doanh nghiệp, hợp tác xã để tập trung thu hút nguồn vốn, lao động, đa dạng hoá sản phẩm, mở rộng thị trường. Nâng cao chất lượng chuyển đổi mô hình quản lý chợ. Chú trọng công tác quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ ở các chợ và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện. Kêu gọi đầu tư các cửa hàng tiện ích, siêu thị mini tại trung tâm các xã, thị trấn và khu vực tập trung đông dân cư. Khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng các khu di tích, thắng cảnh, văn hóa tâm linh, khu du lịch biển nhằm thu hút khách du lịch. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong thu hút và triển khai các dự án đầu tư tại khu du lịch biển Văn - Trị.

2.4. Đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

Rà soát, xây dựng danh mục đầu tư công năm 2022; chủ động triển khai các công trình đã có danh mục đầu tư và bố trí nguồn vốn theo Nghị quyết HĐND tỉnh, HĐND huyện. Tập trung ưu tiên nguồn lực để hoàn thành, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo chuẩn nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành triển khai các dự án trọng tâm của tỉnh trên địa bàn huyện, như: dự án khu đô thị Hàm Nghi, dự án đầu tư xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài; thu hồi đất, bồi thường GPMB tạo quỹ đất sạch hai bên đường để đấu giá đất gắn với quy hoạch khu công nghiệp phía Tây Nam thành phố Hà Tĩnh; các dự án của Tập đoàn VSIP tại xã Thạch Liên, Việt Tiến và thị trấn Thạch Hà. Phát động phong trào toàn dân ra quân làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng tạo khí thế thi đua sôi nổi, đều khắp trên địa bàn các xã, thị trấn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu UBND tỉnh giao về giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, nâng cấp, phục hồi mặt đường bê tông xi măng và kênh mương nội đồng theo chính sách hỗ trợ xi măng. Xúc tiến, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình, hoàn thành các Dự án trọng điểm.

2.5. Về quản lý, điều hành ngân sách, tín dụng đầu tư

Triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ đầu năm; phấn đấu thu đạt và vượt dự toán. Tập trung chỉ đạo, tăng cường các biện pháp chống thất thu. Đảm bảo vững chắc cân đối thu chi ngân sách, ưu tiên chi ngân sách cho đầu tư phát triển, chi an sinh xã hội. Thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm chi, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh huy động vốn và tăng trưởng tín dụng đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá huy động các nguồn lực đầu tư. Đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc, khó khăn, tạo môi trường thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

3. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch sử dụng đất kỳ 2021 - 2030, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Thường xuyên kiểm tra, giám sát dự án đầu tư sau khi được giao đất; xử lý dứt điểm việc thu hồi đất, không để tình trạng lãng phí quỹ đất. Tập trung chỉ đạo giải quyết các tồn đọng về đất đai, đặc biệt là việc công nhận lại quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước 18/12/1980 và xử lý việc giao, cấp đất trái thẩm quyền tại các địa phương; xử lý việc các địa phương cho thuê đất sản xuất nông nghiệp sai thẩm quyền; tổ chức thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các hộ đã hiến đất xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục triển khai Đề án phân loại và xử lý rác tại nguồn; tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư đã triển khai và cấp mới; kiểm tra giám sát chấp hành pháp luật môi trường tại các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm; vận hành có hiệu quả lò xử lý rác thải Thạch Trị - Thạch Lạc. Thường xuyên tổ chức đối thoại về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Huy động hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện nhanh và kịp thời công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho việc triển khai các dự án trên địa bàn, nhất là các dự án trọng điểm của huyện.

4. Phát triển văn hóa - xã hội

4.1. Phát triển văn hóa, thể thao, du lịch

Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương phù hợp với diễn biến dịch COVID-19, tình hình và điều kiện của thể của địa phương, đặc biệt là kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) và đón Tết nguyên đán Nhâm Dần, 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)…; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chuyển đổi số… Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở các cấp. Đẩy mạnh xã hội hóa và đa dạng hóa nguồn lực đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; chú trọng phát triển thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao toàn huyện lần thứ IX.

4.2. Giáo dục và Đào tạo

Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, triển khai có hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018; thực hiện Luật Giáo dục 2019; Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Chủ động các kịch bản dạy học phù hợp với diễn biến dịch COVID-19, đảm bảo yêu cầu về chất lượng giáo dục và chương trình, kế hoạch năm học. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng giáo dục đảm bảo thực hiện tốt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tăng cường chuyển đổi số trong công tác dạy và học. Đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao năng lực quản trị nhà trường; tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6; chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai đối với lớp 3, lớp 7 trong năm học 2022 - 2023 và những năm tiếp theo. Nâng cao chất lượng thi tuyển vào lớp 10 THPT, thi tốt nghiệp trung học phổ thông; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông. Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng, Trung tâm GDNN - GDTX. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.

4.3. Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Chủ động các kịch bản phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Tăng cường vai trò của Tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch COVID tại cộng đồng trong việc rà soát, quản lý, giám sát người dân đến/về trên địa bàn. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các bộ, ngành liên quan và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện tốt 3 trụ cột trong công tác phòng, chống dịch. Tiếp tục vận hành có hiệu quả mô hình y tế đa chức năng tuyến huyện; thu hút bác sỹ, đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ y tế từ huyện đến xã. Đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Huy động xã hội hóa, lồng ghép các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và hiện đại hóa ngành Y tế. Tiếp tục kiềm chế, giảm tỷ lệ lây nhiễm các bệnh dịch nguy hiểm trong cộng đồng. Thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế; phát triển nhanh số người tham gia bảo hiểm xã hội. Phấn đấu duy trì mức sinh hợp lý; đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng dân số. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.

4.4. Công tác dạy nghề, việc làm; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; an sinh xã hội

Thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bèn vững. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế. Giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với người có công, người bị nhiễm chất độc da cam và các đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đã ban hành cho đối tượng người có công. Chú trọng các giải pháp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Mở rộng và nâng cao hiệu quả cuộc vận động xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội. Xã hội hóa các nguồn lực tiếp tục xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, nhà ở kiên cố cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tiếp tục triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, minh bạch.

5. Công tác thanh tra

Xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra năm 2022 đảm bảo đúng định hướng. Thường xuyên rà soát, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, đặc biệt là các vụ việc phức tạp, kéo dài. Duy trì thường xuyên chế độ tiếp công dân; chú trọng công tác tư vấn, hỗ trợ các đơn vị, địa phương giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi giải quyết các vụ việc phức tạp; chỉ đạo giải quyết kịp thời khiếu nại tố cáo ở cơ sở ngay từ khi mới phát sinh. Đôn đốc tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo niềm tin cho nhân dân.

6. Công tác Tư pháp

Tập trung tuyên truyền, phổ biến các Luật mới, các chính sách của Trung ương, của tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phổ biến giáo dục pháp luật, xử lý vi phạm hành chính; nâng cao chất lượng xây dựng và đảm bảo 100% xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hoàn thành số hóa sổ hộ tịch giai đoạn 4 và các nhiệm vụ hộ tịch phát sinh.

7. Quốc phòng, an ninh

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với thế trận an ninh nhân dân. Hoàn thành công tác tuyển, giao quân năm 2022 đảm bảo số lượng, chất lượng. Nâng cao khả năng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Chỉ đạo các xã Thạch Long, Thạch Sơn, Thạch Hải, Đỉnh Bàn, Tân Lâm Hương tổ chức tốt diễn tập phòng thủ cấp xã.

Tiếp tục tập trung cao chỉ đạo bảo đảm an ninh chính trị, an ninh tuyến biển, trật tự an toàn xã hội; giữ vững ổn định tình hình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu chính quyền cơ sở đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh; tuyệt đối không để xảy ra điểm nóng, làm mất ổn định tình hình. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, mở các đợt cao điểm đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; đấu tranh hiệu quả tội phạm, tệ nạn ma túy, tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về An ninh trật tự. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

8. Nội vụ

Tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII. Quản lý công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm, đúng cơ cấu được xây dựng đã được duyệt; xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức hợp lý gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, gắn với quy hoạch đào tạo. Hoàn thành công tác tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học theo Kế hoạch. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2021 - 2030, tập trung 6 trụ cột của cải cách hành chính nhà nước, chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành và hoạt động quản lý nhà nước, nâng cao tỷ lệ giải quyết TTHC theo dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2022. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện và tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tin tưởng và tích cực tham gia, tạo đồng thuận cao và phát huy sức mạnh của toàn xã hội trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng năm 2022

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 2.196.732
  Online: 18