Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 10/3/2021 của UBND huyện về kiểm tra thực hiện cải cách hành chính năm 2021; ngày 21/10/2021, UBND huyện ban hành Quyết định số 13971/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính tại UBND các xã, thị trấn năm 2021. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm thực hiện cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn theo chỉ số cải cách hành chính được quy định tại Phụ lục 3, ban hành kèm theo Quyết định 3396/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.816.546
  Online: 52