Ngày 05/8/2022, UBND huyện Thạch Hà đã ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa huyện Thạch Hà đến hết năm 2023

 Ngày 05/8/2022, UBND huyện Thạch Hà đã ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa huyện Thạch Hà đến hết năm 2023.

Mục đích của kế hoạch: 

- Nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tại các cơ quan, đơn vị.

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị; kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân; phát huy tính dân chủ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; động viên, tập hợp sức mạnh, tinh thần đoàn kết của Nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh - chính trị, trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của các năm 2022 và 2023.

(Có Kế hoạch kèm theo)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.816.362
  Online: 61