Hiện nay, UBND huyện Thạch Hà có 01 Chủ tịch UBND; 02 Phó Chủ tịch UBDN huyện; có 12 phòng chuyên môn và 7 trung tâm trực thuộc. 22 xã, thị trấn sau sáp nhập.

Sơ đồ, cơ cấu tổ chức bộ máy và thông tin giao dịch

Sơ đồ tổ chức bộ máy 

Thông tin giao dịch chính thức: UBND huyện Thạch Hà

Tổ dân phố 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

email: ubthachha@hatinh.gov.vn

https://thachha.hatinh.gov.vn/Resources/Editors/Images/oldimage/Untitled.png

 

PHÒNG CHUYÊN MÔN 

1. VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN:

Chánh văn phòng:  Nguyễn Thị Liên
Điện thoại:   0915403213

Email:   plienth9@gmail.com

2. PHÒNG NỘI VỤ:

Trưởng phòng:   Lê Thị Phương Thủy
 Điện thoại:   0913062406
 Email:   noivu.th@hatinh.gov.vn 

3. PHÒNG TƯ PHÁP:

Trưởng phòng:  Nguyễn Thị Phương Thanh
Điện thoại:  0918062088
Email:   tuphap.th@hatinh.gov.vn 

4. PHÒNG TÀI CHÍNH VÀ KẾ HOẠCH:

Trưởng phòng:  Trần Quang Đông

Điện thoại:  0918478368

Email:  taichinh.th@hatinh.gov.vn 

5. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG:

Phó Trưởng phòng:  Nguyễn Anh Tùng
Điện thoại:   0912.487.179
Email: tainguyen.th@hatinh.gov.vn 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; biển và hải đảo (đối với các huyện có biển, đảo).

6. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN:

Trưởng phòng:  Lê Văn Thuận
Điện thoại:  0913.337.826

Email:  nongnghiep.th@hatinh.gov.vn

7. PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG:

Trưởng phòng:  Nguyễn Phùng Lưu

Điện thoại:   0919779772

Email: congthuong.th@hatinh.gov.vn

8. PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI:

 Trưởng phòng:  Nguyễn Trọng Thành
Điện thoại:  0915 402 739
Email: nguyentrongthanhthitran@hatinh.gov.vn

9. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN:

Trưởng phòng:  Nguyễn Hùng Vỹ
Điện thoại:   0915151970
Email: vanhoa.th@hatinh.gov.vn

10. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:

Trưởng phòng:  Nguyễn Thanh Nga
Điện thoại: 0912.411.117
Email: giaoduc.th@hatinh.gov.vn

11. PHÒNG Y TẾ:

Trưởng phòng:  Võ Văn Dũng
Điện thoại:  0986.835.783
Email: yte.th@hatinh.gov.vn

12. THANH TRA HUYỆN:

Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Cường
Điện thoại:  0916.855.458
Email: thanhtra.th@hatinh.gov.vn

CÁC TRUNG TÂM:

1. TRUNG TÂM VĂN HÓA - TRUYỀN THÔNG

Giám đốc: Lê Hữu Đồng

Điện thoại: 0912.094.761

Email: daiphatthanh.th@hatinh.gov.vn

2. TRUNG TÂM Y TẾ 

Giám đốc: Nguyễn Thế Phiệt

Điện thoại:

Email: ttyteduphong.th@hatinh.gov.vn

3. TRUNG TÂM UD KHKT

Giám đốc: Võ Tá Duy

Điện thoại: 0916105665

Email: Trungtamchuyengiao.th@hatinh.gov.vn

4. BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XDCB

Giám đốc: Ngô Đức Quy

Điện thoại: 0915205755

Email:bana.th@hatinh.gov.vn

5. HỘI ĐỒNG BTGPMB

Giám đốc: Nguyễn Anh Tùng

Điện thoại:0912.487.179

Email: gpmbthachkhe.th@hatinh.gov.vn

6. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Chủ tịch Hội: Trần Thị Thu Hằng

Điện thoại: 0948676071

Email: chuthapdo.th@hatinh.gov.vn

website 

7. TRUNG TÂM NGHỀ

P. Giám đốc: Lê Anh Sơn

Điện thoại: 0946.256.456

Email: trungtamnghe.th@hatinh.gov.vn

 

 


 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.810.962
  Online: 58