Sơ đồ, cơ cấu tổ chức bộ máy và thông tin giao dịch

Sơ đồ tổ chức bộ máy 

Thông tin giao dịch chính thức: UBND huyện Thạch Hà

Tổ dân phố 5, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

email: ubthachha@hatinh.gov.vn

 

PHÒNG CHUYÊN MÔN 

1. VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN:

Chánh văn phòng:  Nguyễn Trọng Thành
Điện thoại:   0915402739

Email:   trongthanhubthitran@gmail.com

2. PHÒNG NỘI VỤ:

Trưởng phòng:   Lê Thị Phương Thủy
 Điện thoại:   0913062406
 Email:   noivu.th@hatinh.gov.vn 

3. PHÒNG TƯ PHÁP:

Phó trưởng phòng:  Nguyễn Thị Phương Thanh
Điện thoại:  0918062088
Email:   tuphap.th@hatinh.gov.vn 

4. PHÒNG TÀI CHÍNH VÀ KẾ HOẠCH:

Trưởng phòng:  Trần Quang Đông

Điện thoại:  0918478368

Email:  taichinh.th@hatinh.gov.vn 

5. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG:

Phó Trưởng phòng:  Nguyễn Anh Tùng
Điện thoại:   0912.487.179
Email: tainguyen.th@hatinh.gov.vn 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; biển và hải đảo (đối với các huyện có biển, đảo).

6. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN:

Trưởng phòng:  Lê Văn Thuận
Điện thoại:  0913.337.826

Email:  nongnghiep.th@hatinh.gov.vn

7. PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG:

Trưởng phòng:  Nguyễn Phùng Lưu

Điện thoại:   0919779772

Email: congthuong.th@hatinh.gov.vn

8. PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI:

Phó Trưởng phòng:  Từ Hữu Yên
Điện thoại:  0913924068
Email: laodong.th@hatinh.gov.vn

9. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN:

Trưởng phòng:  Nguyễn Hùng Vỹ
Điện thoại:   0915151970
Email: vanhoa.th@hatinh.gov.vn

10. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:

Trưởng phòng:  Nguyễn Thanh Nga
Điện thoại: 0912.411.117
Email: giaoduc.th@hatinh.gov.vn

11. PHÒNG Y TẾ:

Trưởng phòng:  Võ Văn Dũng
Điện thoại:  0986.835.783
Email: yte.th@hatinh.gov.vn

12. THANH TRA HUYỆN:

Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Cường
Điện thoại:  0916.855.458
Email: thanhtra.th@hatinh.gov.vn

CÁC TRUNG TÂM:

1. TRUNG TÂM VĂN HÓA - TRUYỀN THÔNG

Giám đốc: Lê Hữu Đồng

Điện thoại: 0912.094.761

Email: daiphatthanh.th@hatinh.gov.vn

2. TRUNG TÂM Y TẾ 

Giám đốc: Nguyễn Thế Phiệt

Điện thoại:

Email: ttyteduphong.th@hatinh.gov.vn

3. TRUNG TÂM UD KHKT

Giám đốc: Lê Văn Thuận

Điện thoại: 0913.337.826

Email: Trungtamchuyengiao.th@hatinh.gov.vn

4. BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XDCB

Giám đốc: Ngô Đức Quy

Điện thoại: 0915205755

Email:bana.th@hatinh.gov.vn

5. HỘI ĐỒNG BTGPMB

Giám đốc: Nguyễn Anh Tùng

Điện thoại:0912.487.179

Email: gpmbthachkhe.th@hatinh.gov.vn

6. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Chủ tịch Hội: Trần Thị Thu Hằng

Điện thoại: 0948676071

Email: chuthapdo.th@hatinh.gov.vn

website 

7. TRUNG TÂM NGHỀ

P. Giám đốc: Lê Anh Sơn

Điện thoại: 0946.256.456

Email: trungtamnghe.th@hatinh.gov.vn

 

CÁC XÃ, THỊ TRẤN:


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 1.822.956
Online: 44