Ngày 22/8/2022, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Ủy viên Ban Chấp hành
Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư
Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Sáu,
Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Văn phòng
Huyện ủy, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng
HĐND – UBND huyện, Thanh tra huyện; các phòng: Tài nguyên và Môi
trường, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Tài
chính – Kế hoạch, Lao động – Thương binh & Xã hội; Hội đồng Bồi thường
GPMB; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thạch Hà – Lộc Hà; Ban Tiếp
công dân huyện.
Tại phiên tiếp công dân định kỳ ngày 22/8/2022, không có công dân đến
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Sau khi nghe Ban Tiếp công dân huyện báo
cáo tình hình tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân trên địa bàn huyện, Chủ trì
kết luận như sau:
Giao các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn rà soát đơn thư của
công dân còn tồn đọng, kịp thời kiểm tra, giải quyết, ban hành văn bản trả lời để
công dân được biết theo đúng quy định.
Yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện kịp thời.
Ban Tiếp công dân huyện theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết
về Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện theo yêu cầu./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.816.693
  Online: 62