Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm nông lâm thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã tiến hành lấy 07 mẫu trái cây các loại để kiểm tra các chỉ tiêu an toàn thực phẩm.

Căn cứ kết quả phân tích của Công ty TNHH khoa học TSL ngày 05 tháng 9 năm 2022 (phiếu kết quả thử nghiệm từ số TSL3220900028 - 1 đến số  TSL3220900028 - 7), Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Tĩnh thông báo kết quả như sau:

Phát hiện 02 mẫu Bưởi Phúc Trạch có dư lượng Cypermethrin (0,021 mg/kg) và Permethrin (0,012 mg/kg) thuộc nhóm BVTV Họ Cúc; 01 mẫu Nho đỏ có dư lượng Carbendazim & Benomyl (0,028 mg/kg) thuộc nhóm BVTV Họ Carbamate; dư lượng các chất được phát hiện nằm trong giới hạn cho phép theo Thông tư số 50/2016/TT-BYT quy định giới hạn tối đa dư lượng thốc BVTV trong thực phẩm.

Các mẫu trái cây còn lại không phát hiện dư lượng nhóm thuốc BVTV được chỉ định phân tích (Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Vậy, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo để các tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

Nguồn (CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG, LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.816.491
  Online: 59