UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành công văn số 6969/UBND-NC ngày 06/12/2022 về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế làm việc của UBND tỉnh. Hạn góp ý trước ngày 09/12/2022.

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã.

 

Thực hiện ý kiến Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Văn bản số 4503/VPCP-TH ngày 19/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc giao các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sửa đổi Quy chế làm việc phù hợp với Quy chế làm việc của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành; Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 (dự thảo gửi kèm trên Hệ thống gửi nhận văn bản điện tử);

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã nghiên cứu kỹ dự thảo Quy chế nêu trên, đối chiếu với các quy định hiện hành và tình hình thực tiễn, tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế (đặc biệt liên quan đến quy định tại Điều 3 dự thảo Quy chế quy định về trách nhiệm, phạm vi, cách thức, nội dung giải quyết công việc của UBND tỉnh); báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong ngày 09/12/2022.

Đây là nội dung quan trọng, yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 2.196.545
  Online: 2