Thực hiện Nghị định số 59/2019/ NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND huyện Thạch Hà về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/ NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ;

    Theo đề nghị của các đơn vị liên liên quan và căn cứ tình hình thực tế tại các trường, UBND huyện thông báo chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 đối với viên chức kế toán trường học (có danh sách kèm theo).

    Yêu cầu các viên chức có tên trong danh sách chuyển đổi vị trí công tác hoàn tất các hồ sơ, công việc liên quan để chuẩn bị bàn giao cho đơn vị cũ và tiếp nhận công việc tại đơn vị mới khi có quyết định chuyển đổi, tránh tình trạng ách tắc công việc của đơn vị.

    UBND huyện thông báo đến các trường học liên quan trên địa bàn huyện và các cá nhân trong danh sách kèm theo được biết để chủ động tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng quy định./. 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.816.486
  Online: 58