Thực hiện Công văn số 1315/SNV-XDCQ&TCBC ngày 18/7/2022 của Sở Nội vụ về việc đôn đốc thực hiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị; UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn cấp huyện:

    Thường xuyên rà soát Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn cấp huyện đã được UBND huyện ban hành đảm bảo phù hợp theo các văn bản quy định hiện hành, hướng dẫn của Bộ, Sở quản lý ngành, lĩnh vực và các văn bản khác có liên quan.

    Trường hợp sau khi có rà soát, nếu có đề xuất sửa đổi, bổ sung, đề nghị các đơn vị tham mưu theo trình tự, thủ tục được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.810.928
  Online: 40