Chức năng nhiệm vụ phòng Y tế huyện Thạch Hà

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế

 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

          Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

          Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP;

          Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thành phố, thị xã thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Y tế tại Tờ trình số 15/TTr-YT ngày 17/11/2021; ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp tại Báo cáo số 30/BC-TP ngày 22/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2021.

          Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng: Y tế, Nội vụ; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Công khai minh bạch thông tin
Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 1.816.688
Online: 62