Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện Thạch Hà theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện Thạch Hà theo

hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Kế hoạch số 786/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu huyện Đảng bộ huyện Thạch Hà lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện Thạch Hà theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 – 2025 (có Đề án kèm theo).

Điều 2.  Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện; UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Thủ trưởng các ban, phòng, ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.811.156
  Online: 41