Tổng cục Quản lý đất đai hướng dẫn triển khai thống kê đất đai năm 2021

Ngày 05/11/2021, Tổng cục Quản lý đất đai đã có Công văn số 2551/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc thực hiện thống kê đất đai năm 2021.

Theo đó, Tổng cục quản lý đất đai đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc thống kê đất đai định kỳ năm 2021 để về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý đất đai) trước ngày 16 tháng 02 năm 2022 để tổng hợp kết quả thống kê đất đai cả nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16 tháng 3 năm 2022.

Mặt khác, Tổng cục Quản lý đất đai yêu cầu một số nội dung có liên quan đến công tác thống kê đất đai cụ thể như sau:

Trong quá trình thực hiện thống kê đất đai năm 2021, cần rà soát xử lý triệt để những tồn tại, hạn chế trong kiểm kê đất đai năm 2019 và thống kê đất đai năm 2020; nhất là sự không thống nhất số liệu giữa chỉ tiêu chi tiết và chỉ tiêu tổng số trong các biểu; giữa số liệu diện tích đất rừng, đất lúa chuyển đổi của địa phương với số liệu kiểm kê diện tích của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; giữa số liệu đất quốc phòng, đất an ninh của địa phương với số liệu kiểm kê diện tích của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện.

Các tỉnh, thành phố có điểm tranh chấp với địa phương khác phải tổng hợp và báo cáo riêng diện tích khu vực tranh chấp mà không tổng hợp vào tổng diện tích tự nhiên, đồng thời nêu rõ việc này trong báo cáo kết quả thống kê của địa phương.

Kết quả thực hiện thống kê diện tích đất đai năm 2021 gắn liền với việc chỉnh lý bản đồ kết quả điều tra kiểm kê dạng số đã lập trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2019, thống kê đất đai năm 2020 và sử dụng phần mềm kiểm kê đất đai của Tổng cục Quản lý đất đai xây dựng (TKDesktop, TKOnline) để kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.674.096
  Online: 73