Hiện nay, UBND huyện có 5 đơn vị trực thuộc gồm: Trung tâm Văn hoá-Truyền thông; Trung tâm Ứng dụng KHKT, Bảo vệ cây trồng và vật nuôi; Trung tâm Y tế; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện

a. Trung tâm Văn hoá-Truyền thông

Thực hiện chức năng: Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Tổ chức, cung ứng dịch vụ; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, thông tin, truyền thông, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn

b. Trung tâm Ứng dụng KHKT, Bảo vệ cây trồng và vật nuôi

Trung tâm Ứng dụng KHKT, Bảo vệ cây trồng và vật nuôi có chức năng, nhiệm vụ bảo vệ thực vật, Thú y (bao gồm cả thú y thủy sản); thực hiện các hoạt động khuyến nông, truyền giống chăn nuôi và ứng dụng khoa học kỹ thuật trên các lĩnh vực thuộc địa bàn.

c. Trung tâm Y tế

Trung tâm Y tế có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật  về y tế dự phòng; dân số - kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

d. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chức năng giúp UBND huyện trực tiếp quản lý dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư; hoặc được UBND huyện ủy quyền làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác do người quyết định đầu tư giao.

đ. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Trung tâm GDNN-GDTX có chức năng đào tạo, tư vấn nghề và giới thiệu việc làm; dạy công nghệ, kỹ thuật, dạy nghề phổ thông và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh học chương trình giáo dục phổ thông; thực hiện chương trình giáo dục, xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.816.696
  Online: 62