Chức năng nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc

- TRUNG TÂM VĂN HÓA - TRUYỀN THÔNG

Giám đốc: Lê Hữu Đồng

Điện thoại: 0912.094.761

Email: daiphatthanh.th@hatinh.gov.vn

Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch huyện Hà Tĩnh có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương;  Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; Tổ chức, cung ứng dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đáp ứng nhu cầu nhân dân trên địa bàn.

 TRUNG TÂM Y TẾ

Giám đốc: Nguyễn Thế Phiệt

Điện thoại: 

Email: ttyteduphong.th@hatinh.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ: Trung tâm Y tế dự phòng huyện có chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về Y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống các bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn huyện.

và các nhiệm vụ của TT YT Dự phòng (cũ), Bệnh viện huyện: 

   - Trung tâm DS - KHHGĐ huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về DS -KHHGĐ trên địa bàn huyện.

           - Trung tâm DS - KHHGĐ huyện chịu sự quản lý về tài chính, tổ chức nhân sự của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, kỷ thuật về dịch vụ KHHGĐ, truyền thông giáo dục của Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh và các Trung tâm liên quan cấp tỉnh.

          - Trung tâm DS - KHHGĐ huyện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỷ thuật về DS-KHHG và truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ trên cơ sở chỉ đạo của UBND huyện và kế hoạch, hướng dẫn của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn Huyện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỷ thuật, cung cấp  dịch vụ về DS-KHHGĐ  theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

Triển khai phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về DS-KHHGĐ theo phân cấp và quy định của pháp luật.

Huớng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về DS-KHHGĐ của trạm y tế cấp phường, xã và cộng tác viên Dân số tổ dân phố, thôn xóm.

 Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia  về DS-KHHGĐ, các dự án khác được giao.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ cấp phường, xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ khối phố, thôn, xóm.

 Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ hoa học, kỷ thuật về lĩnh vực DS-KHHGĐ/SKSS.

Quản lý cán bộ, viên chức thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật; Quản lý cán bộ, chuyên trách DS-KHHGĐ cấp xã, phường và cộng tác viên DS-KHHGĐ khối phố, thôn, xóm.

Thực hiện các chế độ báo cáo, thống kê theo quy định hiện hành.

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chủ tịch UBND huyện giao và hướng dẫn  của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh.

TRUNG TÂM UD KHKT

Giám đốc: Lê Văn Thuận

Điện thoại: 0913.337.826

Email: Trungtamchuyengiao.th@hatinh.gov.vn

Chức năng: Thực hiện nhiệm vụ về về Bảo vệ thực vật, Thú y (bao gồm cả thú y thủy sản); thực hiện các hoạt động khuyến nông, truyền giống chăn nuôi và ứng dụng khoa học kỹ thuật trên các lĩnh vực thuộc địa bàn TP Hà Tĩnh.

Thực hiện các nhiệm vụ: * Xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động dài hạn, 5 năm, hàng năm, hàng vụ về công tác Bảo vệ thực vật, Thú y, khuyến nông, truyền giống chăn nuôi và ứng dụng khoa học kỹ thuật trên địa bàn trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

VP NÔNG THÔN MỚI

P. CVP: Lê Minh Sơn

Điện thoại: 0948.802.480

Email: vpnongthonmoi.th@hatinh.gov.vn

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện (gọi tt là Văn phòng nông thôn mới huyện):

a) Vị trí, chức năng

Văn phòng nông thôn mới huyện do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế làm cơ quan thường trực, thực hiện chức năng giúp Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện (gọi tắt là Ban Chỉ đạo huyện) quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn

- Giúp Ban Chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đánh giá đồng bộ, toàn diện Chương trình trên địa bàn huyện;

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình về thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện;

- Chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban Chỉ đạo huyện và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo;

- Bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi, tổng hợp, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình;

- Thực hiện công tác thông tin, truyền thông về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện;

- Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo cấp huyện trong việc đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quy định.

c) Tổ chức Văn phòng nông thôn mới huyện

- Chánh Văn phòng và 01 Phó Chánh Văn phòng. Chánh Văn phòng do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kiêm nhiệm, Phó Chánh Văn phòng do Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát trin nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế) kiêm nhiệm;

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế) bố trí một số công chức chuyên trách trong tổng biên chế được giao;

- Các công chức cấp phòng của các phòng, ban liên quan cử đến, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

d) Kinh phí hoạt động của Văn phòng nông thôn mới huyện do ngân sách cấp huyện bố trí trong kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế) đảm nhận.

* Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của các cơ quan chuyên ngành cấp trên về công tác bảo vệ thực vật, thú y, khuyến nông, công tác truyền giống chăn nuôi và ứng dụng khoa học kỹ thuật.

* Tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch, đề án, dự án, mô hình của tỉnh và Huyện trong lĩnh vực được giao sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

* Công tác bảo vệ thực vật: Thực hiện công tác điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh trên cây trồng và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ. Quản lý các tổ chức cá nhân hành nghề bảo vệ thực vật, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn Huyện. Tuyên truyền, tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, chế độ chính sách và Pháp luật về BVTV. Phối hợp thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về công tác BVTV theo quy định của Pháp luật.

* Công tác Thú y: Phòng chống dịch bệnh cho động vật; Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật ( bao gồm cả động vật thủy sản); Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật sản phẩm động vật lưu thông tiêu thụ trên địa bàn Huyện. Phối hợp với các cơ quan chức năng để quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, kiểm tra điều kiện kinh doanh, sử dụng thuốc thú y trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận tiêm phòng, giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh. Truyên truyền, tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, chế độ chính sách và Pháp luật về thú y. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về công tác thú y theo quy định của pháp luật.

* Công tác khuyến nông: Phổ biến và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng, khai thác thủy sản.

Xây dựng mô hình trình diễn, thực nghiệm về tiến bộ khoa học, công nghệ phù hợp với từng địa phương, nhu cầu của người sản xuất và định hướng của ngành, các mô hình thực hành sản xuất tốt gắn với tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức hội thảo, quảng bá tuyên truyền chuyển giao kết quả khoa học công nghệ, các tiến bộ khoa học kỹ thuật từ các mô hình trình diễn, điển hình sản xuất tiên tiến nhân ra diện rộng.

Tổ chức tập huấn kỹ thuật và nghiệp vụ, chính sách, Pháp luật, kỹ năng sản xuất, tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp cho khuyến nông viên, người nông dân.

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản vật tư nông nghiệp phục vụ cho nông dân trên địa bàn.

Thực hiện nhiệm vụ ứng dụng khoa học kỹ thuật trên các lĩnh vực ở địa phương. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chương trình, mô hình, dự án, kế hoạch về khuyến nông trên địa bàn Huyện.

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XDCB

Giám đốc: Ngô Đức Quy

Điện thoại: 0915205755

Email:bana.th@hatinh.gov.vn

HỘI ĐỒNG BTGPMB

Giám đốc: Nguyễn Anh Tùng

Điện thoại:0912.487.179

Email: gpmbthachkhe.th@hatinh.gov.vn

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Chủ tịch Hội: Trần Thị Thu Hằng

Điện thoại: 0948676071

Email: chuthapdo.th@hatinh.gov.vn

website 

TRUNG TÂM NGHỀ

P. Giám đốc: Lê Anh Sơn

Điện thoại: 0946.256.456

Email: trungtamnghe.th@hatinh.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 2.019.408
  Online: 9