Góp ý về Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH

SỐ   : 2021/NQ-HĐND

Dự thảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày  tháng 12 năm 2021

 

 

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 


KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ TƯ ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Xét Tờ trình số        /TTr-UBND ngày    tháng    năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị Hội đồng nhân tỉnh thông qua nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp lần thứ 4, Khóa XVIII.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau:

1. Phạm vi áp dụng

Nghị quyết này quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

2. Đối tượng trợ giúp xã hội

a) Đối tượng trợ giúp xã hội được quy định tại Điều 5, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

3. Mức chuẩn trợ giúp xã hội

a) Mức chuẩn trợ giúp xã hội tại cộng đồng: 360.000 đồng/tháng.

b) Mức chuẩn trợ giúp xã hội chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội: Bằng 1,3 lần  mức chuẩn trợ giúp xã hội tại cộng đồng.

4. Mức trợ giúp xã hội và thời gian áp dụng

a) Mức trợ giúp xã hội tại cộng đồng: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP  ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

b) Mức trợ giúp xã hội chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội: Bằng 1,3 lần mức trợ giúp xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP  ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết này).

c) Thời gian áp dụng: Thực hiện theo khoản 1 Điều 37, khoản 1 Điều 38 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP  ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Khóa XVIII, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày... tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày... tháng ... năm 2021./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Bộ Lao động -TBXH;

- Bộ Tài chính;

- Cục Kiểm tra văn bản -Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Uỷ ban MTTQ tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- TT HĐND các huyện, thành phố, thị xã;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Công báo tỉnh;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Hoàng Trung Dũng

 

 

 

 

 

 

 

       

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.816.692
  Online: 65