UBND huyện vừa có quyết định 5671/QĐ- UBND về việc giải thể bắt buộc đối với các HTX vi phạm khoản 2, Điều 54, Luật HTX năm 2012 trên địa bàn huyện.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/ 2015;

Căn cứ Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã; Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX;

Thực hiện Quyết định số 5369/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND huyện về việc thành lập Hội đồng giải thể bắt buộc đối với các HTX vi phạm khoản 2, Điều 54, Luật HTX năm 2012 trên địa bàn huyện;

Căn cứ kết quả rà soát, đánh giá, phân loại hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện năm 2020;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể bắt buộc đối với các Hợp tác xã (HTX) vi phạm khoản 2, Điều 54, Luật HTX năm 2012 trên địa bàn huyện (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao Hội đồng giải thể huyện (được thành lập theo Quyết định số 5369/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND huyện), thực hiện các thủ tục giải thể đối với các HTX có tên tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Chủ tịch Hội đồng giải thể huyện; Giám đốc các HTX có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Quốc Hương

 

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC HỢP TÁC XÃ THUỘC DIỆN GIẢI THỂ BẮT BUỘC
(Kèm theo Quyết định số: 5671/UBND ngày 26/6/2020 của UBND huyện Thạch Hà)
TT Đơn vị Hợp tác xã Số Giấy đăng ký hợp tác xã; ngày cấp Liên hệ Nội dung vi phạm
1 Việt Tiến HTX Lộc Thọ 280807000069; 28/9/2015 1257333297 Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
2 HTX DVNN Thạch Tiến 280807000082 1236762127 Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
3 HTX Tùng Việt 280807000102 01204.056.735; Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
4 Lưu Vĩnh Sơn HTX Thanh niên trồng hoa và DVTH 280807000044; 26/3/2012;  0914.552.887 Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
5 HTX An Phát 280807000034; 22/6/2015 0366.662.198 Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
6 HTX Hoàng Anh 280807000033 918456235 Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
7 HTX Trung Nam 280807000143 0944.963.423;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
8 HTX Phong Sơn 280807000142; 23/6/2016 01249.930.999;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
9 HTX Thiên Phú 280807000137; 13/6/2016 0916.903.176;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
10 Nam Điền HTX Thống Nhất xã Nam Hương 280807000160 904681207 Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
11 HTX Tân Sơn 280807000165; 20/10/2016 912129571 Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
12 HTX giềng rú Ba dần 280807000014; 06/01/2015 0916.875.667  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
13 HTX Huỳnh Quyết 280807000155 983885562 Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
14 HTX môi trường DVTH xã Thạch Điền 280807000148; 8/8/2003; 29/6/2016 915602054 Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
15 Ngọc Sơn HTX Hưng Thịnh 280807000022; 7/11/2014; 7/5/2015 0946.235.568 Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
16 Đỉnh Bàn HTX sản xuất nấm và dịch vụ tổng hợp xã Thạch Bàn 280807000085 693580587 Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
17 HTX quản lý nghĩa trang Cồn Hát Chung 280807000040; 18/3/2009 912131752 Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
18 HTX Tây Sơn I 280807000038; 22/6/2015 0904.737.868 Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
19 HTX Trung Trường Sơn 28H700113 938797195 Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
20 HTX khai thác VLXD và DVTH Thạch Bàn 28H700090- 280807000088 976760669 Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
21 Thạch Đài HTX thương mại dịch vụ nông nghiệp Niềm Nhàn 280807000133; 25/5/2016 913356586 Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
22 Thạch Hải HTX Nam Hải 280807000153; 28/7/2016 948087178 Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
23 Thạch Hội HTX DVTH và môi trường Thạch Hội 280807000116; 21/11/2012;  1676789009 Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
24 Tân Lâm Hương HTX nông nghiệp tổng hợp  280807000098 947875200 Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
25 HTX Dịch vụ nông nghiệp Bảo Quốc 280807000065; 04/9/2015 01668.151.153  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
26 HTX Dịch vụ tổng hợp Phúc Lợi 280807000068; 16/9/2015 01668.151.153;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
27 HTX Đông Hương 280807000161; 04/10/2016 0917.906.926;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
28 HTX Hòa Đào 280807000158 0977.186.394;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
29 Chi nhánh HTX Dũng Linh 280817000002; 29/4/2016 0903.433.548;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
30 HTX NN Mỹ Triều 28H700073; 20/10/2011 915802422 Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
31 HTX môi trường xã Thạch Tân 280807000053; 25/6/2013; 6/6/2019 01677.775.868;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
32 Thạch Kênh HTX Hải Bình 280807000111 0984.653.442;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
33 HTX Thanh Hà 280807000113 0942.468.050;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
34 Thạch Khê HTX NN Long Giang 280807000076 0988740057;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
35 HTX chăn nuôi Hải Lý 280807000073 01699.443.790;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
36 HTX nuôi trồng thủy sản Long Phúc 2808070000077 0989532209;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
37 Thạch Lạc HTX Công Hoa 280807000164; 14/11/2016  0946.532.267;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
38 HTX Lam Sinh  280807000180; 05/03/2017 0912.647.759;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
39 Thạch Liên HTX Phan Nghi 280807000168; 15/11/2016 0915.967.610;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
40 Thạch Long HTX Nhân Lộc 280807000136 01679.998.334;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
41 Thạch Ngọc HTX Bình Minh 280807000037 0947.705.096;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
42 HTX DVTH Thành Công 280807000036; 22/6/2015 0984.876.045; Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
43 HTX DVTM Trà Sơn 280807000064 0984.192.473;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
44 HTX Tân Tiến 280807000028 0962.064.378;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
45 HTX Đoàn kết 280807000080 01667.449.568;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
46 Thạch Sơn HTX đò điệm 280807000147; 29/6/2016 0982.343.454;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
47 Thạch Thắng HTX Trường Mạnh 280807000046; 29/6/2015 0948.456.287;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
48 HTX Lê Cường 280807000047 0948.087.619;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
49 HTX KDTH Thạch Thắng 280807000025; 28/5/2015 0919.180.083;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
50 Thị trấn Thạch Hà HTX Lộc Lan 280807000129 0339.291.958;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
51 HTX Tùng Dương 280807000130 0947.631.187;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
52 HTX Lam Hồng 280807000010; 11/11/2014  915602898 Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
53 HTX Quốc tế Hà Tĩnh 280807000083; 22/10/2015 0985.319.898;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
54 HTX xây dựng và dịch vụ thương mại 27/7 280837000001; 04/12/2016 912037190 Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
55 Thạch Trị HTX Đồng Thảo 280807000071 0978.901.442;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
56 Thạch Văn HTX Liên Long 280807000173; 12/9/2016;  916469999 Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
57 HTX DV trồng nấm 280807000093 01686.898.357;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
58 Thạch Xuân HTX Tràng An 280807000175 0975.586.677;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
59 Tượng Sơn HTX NTTS Sơn Phúc 280807000061 01648.075.885;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
60 HTX Dịch vụ nông nghiệp 280807000060; 19/8/2015 0989.844.130;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 
61 HTX môi trường xã Tượng Sơn 280807000016; 26/01/2015 0988971296;  Không hoạt động hơn 12 tháng liên tục 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.816.428
  Online: 56