UBND HUYỆN THẠCH HÀ

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Số:578/TCKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Thạch Hà, ngày  03 tháng 8  năm 2021

THÔNG BÁO

Niêm yết việc bán tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước

Căn cứ Nghị định số 151/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Chính phủ, Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-CCTHADS ngày 22/7/2021của Chi cục trưởng chi cục thi hành án huyện Thạch Hà về việc thi hành án chủ động;

Thực hiện Quyết định số 12009/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản sung công quỹ.

1. Tên, địa chỉ của cơ quan bán tài sản: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.
2. Mã số cuộc bán niêm yết:  Đ2 - 2021.

3. Tên tài sản niêm yết giá:  01 (một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại Lead, màu sơn đỏ - đen, số máy: JF89E0176949, số khung: RLHJF7924LZ009123, biển kiểm soát 38M1-371.62.

Nguồn gốc của tài sản: Tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước.

Giá niêm yết: 22.000.000 đồng (Hai muơi hai triệu đồng).

4. Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước:

- Số tiền đặt trước: 5.000.000 đồng/người/phiếu.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: nộp tiền mặt tại Phòng Tài chính - Kế hoạch.

5. Địa điểm và thời gian xem tài sản niêm yết:

- Địa điểm xem tài sản: Chi cục Thi hành án huyện Thạch Hà;

- Thời gian xem tài sản: từ ngày 16/8/2021 đến ngày 20/8/2021. 

6. Quy định về người không được mua tài sản:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký mua tài sản không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị tài sản;

c) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm b khoản này.

7. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước:

- Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước: Từ 7h00 ngày 16/8/2021 đến 17h00 ngày 20/8/2021.

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;

8. Thời gian lựa chọn người được mua tài sản: 7h00 ngày 23/8/2021.

- Địa điểm: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thạch Hà

Nơi nhận:

- Công thông tin điện tử Thạch Hà;

- Chi cục thi hành án huyện;

- Lưu: TCKH.

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

  Trần Đình Nghị

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.045.661
  Online: 38