BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:        /2020/TT-BTTTT
Hà Nội, ngày       tháng       năm 2020
DỰ THẢO
 
THÔNG TƯ
Ban hành Định mức truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất
 
 
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CPngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chthường xuyên;
Thực hiện Quyết định số 1265/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Định mức truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất.
Điều 1.Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
Định mức này quy định mức hao phí về nhân công, sử dụng thiết bị, đường truyền dẫn viễn thông, vật tư, năng lượng, nhiên liệu, nhà trạm, cột ăng ten trong hoạt động truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đấtsử dụng công nghệ DVB-T2.
Điều 3. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vịsử dụng ngân sách nhà nướccho hoạt động truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1.Thông tư này có hiệu lực từ ngày     tháng      năm 2020.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết./.
 
 
Nơi nhận:                  
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;           
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Lưu: VT, KHTC.
BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 Nguyễn Mạnh Hùng
 
 
 
 
 
 
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
TRONG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN DÂN, PHÁT SÓNG KÊNH TRUYỀN HÌNH TRÊN HẠ TẦNG TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT