Từ đầu năm 2019 đến hết quý I/2020, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận 1.058.816 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 1.044.560 hồ sơ, trong đó giải quyết trả đúng hạn 1.043.020 hồ sơ (đạt tỷ lệ trên 99%).

Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Tĩnh đã đưa 1.328 TTHC (thủ tục hành chính) của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và 20 TTHC của ngành công an vào tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại trung tâm. UBND tỉnh cũng đã giao Sở TN&MT và Cục Thuế tỉnh phối hợp rà soát TTHC để thực hiện liên thông TTHC giữa ngành TN&MT, thuế và kho bạc trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất.

Ở cấp huyện, đến nay đã có 13/13 đơn vị hành chính cấp huyện thành lập trung tâm hành chính công và đưa tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện cùng một số TTHC của cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn như thuế, công an, bảo hiểm xã hội vào tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm. Ở cấp xã, số đơn vị hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông là 216/216 đơn vị, đạt tỷ lệ 100%.

Năm 2019 và quý I/2020, toàn tỉnh đã tiếp nhận 1.058.816 hồ sơ TTHC, trong đó tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và 4 là 21.870 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp 1.036.946 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã giải quyết là 1.044.560 hồ sơ, trong đó giải quyết trả đúng hạn 1.043.020 hồ sơ (đạt tỷ lệ trên 99%), giải quyết trả quá hạn 1.540 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,0014%), đang giải quỵết 14.254 hồ sơ.

Tổng số TTHC đưa vào rà soát là 1.232/1.432 TTHC, trong đó số TTHC có cắt giảm thành phần hồ sơ là 634/1.217 (cấp tỉnh 540/942 hồ sơ, cấp huyện 77/192, cấp xã 17/83); tổng số thành phần hồ sơ được cắt giảm trên tổng số thành phần hồ sơ theo quyết định công bố gần nhất là 1.203/4.955 (cấp tỉnh 992/3.817 hồ sơ, cấp huyện 130/795, cấp xã 81/343)…

Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đồng bộ từ tỉnh đến cấp xã là một đột phá trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn Hà Tĩnh, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; nhằm bao quát toàn diện, bảo đảm tính hiệu quả của việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, khắc phục những hạn chế, tồn tại; đồng thời tạo cơ chế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 983.736
  Online: 93