Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn đo đại dịch Covid-19 và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch covid-19; để làm rõ hơn đối với các nội dung liên quan đến quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng, Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông Thạch Hà đã có cuộc trao đổi với ông Trần Danh Hướng - Giám đốc BHXH huyện về một số nội dung liên quan đến trách nhiệm của ngành BHXH.

Ông Trần Danh Hướng - Giám đốc BHXH huyện Thạch Hà trả lời Phóng viên về nội dung liên quan đến quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

P/v: Xin ông cho biết, ngành BHXH có những nhiệm vụ gì liên quan đến quyền lợi của người lao động tham gia BHXH?

Ông Trần Danh Hướng: Theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngành BHXH có 4 nhóm nhiệm vụ liên quan đến quyền lợi của người lao động tham gia BHXH đó là: Hướng dẫn việc triển khai thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; Xác nhận danh sách người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng dịch Covid-19; Xác nhận danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng dịch Covid-19, nhưng vẫn được hưởng lương và phối hợp xử lý những vướng mắc liên quan đến việc hỗ trợ kinh phí cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

P/v: Xin ông cho biết, những trường hợp nào thì người sử dụng lao động thuộc diện được dừng đóng BHXH?

Ông Trần Danh Hướng: Theo hướng dẫn của Bộ LĐTB&XH thì các đơn vị doanh nghiệp không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất. Thời gian tạm dừng đóng BHXH được tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị đến hết tháng 6/2020. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất, người sử dụng lao động vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và quỹ BHYT. Kết thúc thời gian tạm dừng đóng các đơn vị phải thực hiện đóng bù quỹ hưu trí, tử tuất của thời gian được tạm dừng đóng trước đó.

P/v: Ông có thể cho biết rõ hơn, để người lao động được hưởng mức hỗ trợ 1.800.000 đồng/tháng theo Nghị quyết 42/NQ-CP thì điều kiện để cơ quan BHXH xác nhận danh sách phải gồm những nội dung gì?

Ông Trần Danh Hướng: Theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg thì người lao động phải là người đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương đã được các doanh nghiệp báo giảm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, không bao gồm người lao động giảm đóng BHXH, BHYT để nghỉ hưu, bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc hưởng trợ cấp thất nghiệp.

P/v: Xin ông cho biết rõ hơn về một trong những điều kiện liên quan đến BHXH để được hỗ trợ và nơi tiếp nhận danh sách đề nghị hỗ trợ đối với nhóm người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Ông Trần Danh Hướng: Theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg thì một trong các điều kiện liên quan đến BHXH để người lao động được hỗ trợ kinh phí đó là: Người lao động có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 01/4/2020 và đang tham gia BHXH bắt buộc; chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/6/2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định (tức là có thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng dưới 12 tháng). UBND cấp xã là cơ quan thực hiện tiếp nhận danh sách, thực hiện rà soát và xác nhận mức thu nhập, tổng hợp danh sách trình UBND cấp huyện thẩm định.

P/v: Xin cảm ơn ông!


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 311.573
Online: 32