Cổng điều hành nội bộ

Cách đây 87 năm, ngày 14/10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành lâm thời Trung ương đã cử ra các bộ, trong đó có Bộ Tổ chức kiêm Giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay).

Trải qua các thời kỳ cách mạng, ngành Tổ chức xây dựng Đảng không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Mỗi một thắng lợi của cách mạng là kết quả của đường lối chính trị đúng đắn, của đường lối tổ chức và công tác tổ chức xây dựng Đảng.

 

 

Đồng chí Hà Văn Thạch, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

trao Giấy khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm 2016

 

Một trong những giá trị truyền thống và là bài học kinh nghiệm quý báu của Ngành là giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa đường lối chính trị và phương pháp tổ chức. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng ta đều đề ra cách thức tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động phù hợp. Xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên ưu tú, tiền phong, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kiên định đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

Phát huy truyền thống của Ngành, 87 năm qua, công tác Tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ đã tập trung tuyên truyền, vận động, giác ngộ quần chúng, phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng và phát triển phong trào đấu tranh cách mạng. Cũng qua đó, hệ thống các cơ quan tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của Đảng bộ ngày càng trưởng thành góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân làm nên Xô viết Nghệ Tĩnh anh hùng tiến tới cùng cả nước Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công.

 Thời kỳ đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngành tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ đã tham mưu cho cấp ủy các cấp tiếp tục xây dựng Đảng phát triển toàn diện trên các mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, tiếp tục củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên, xây dựng đội ngũ cốt cán nhất là ở cơ sở. Đảng bộ Hà Tĩnh đã lãnh đạo quân, dân Hà Tĩnh vừa sản xuất, vừa chiến đấu đóng góp sức người, sức của, tham gia chiến đấu giành thắng lợi hoàn toàn hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 Thời kỳ đổi mới, công tác tổ chức xây dựng Đảng được đẩy mạnh toàn diện, tập trung củng cố tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. Tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phù hợp với tình hình cụ thể. Sau mỗi nhiệm kỳ đại hội, nhất là từ ngày chia tách tỉnh lại nay tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh nhà có bước phát triển toàn diện, quốc phòng, an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng được củng cố. Sự thành công trên mọi mặt của đời sống chính trị, xã hội đều ghi dấu ấn của công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đặc biệt, sau đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, bám sát nghị quyết đại hội, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh nhà đã tham mưu cho cấp ủy sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế, chương trình công tác, chương trình hành động; tham mưu các chủ trương, giải pháp củng cố nâng cao chất lượng tổ chức đảng, chất lượng đảng viên, giảm cơ sở đảng yếu kém, xóa xóm chưa có đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép; xây dựng đội ngũ cán bộ; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên... Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều chủ trương để triển khai và lãnh đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đồng thời không ngừng đổi mới tuyển dụng cán bộ, công chức khối đảng, đoàn thể toàn tỉnh, tập trung tham mưu lãnh đạo nâng cao chất lượng các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là ở cấp cơ sở,... Nhờ đó, bộ máy của hệ thống chính trị được đổi mới cả về tổ chức và cán bộ, chất lượng tổ chức đảng nhất là ở cơ sở chuyển biến tích cực, đoàn kết nội bộ được củng cố; dân chủ, kỷ cương, kỷ luật tốt hơn; phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc có nhiều tiến bộ. Công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ có nhiều chuyển biến. Quy hoạch, luân chuyển, đánh giá, đề bạt bổ nhiệm cán bộ từng bước được đổi mới theo hướng công khai, khách quan, dân chủ. Từ sau Đại hội đã tham mưu ban thường vụ cấp ủy các cấp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển 1.821 đồng chí. Trong đó cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 173 đồng chí, diện ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc quản lý 1.648 đồng chí. Toàn tỉnh đã cử đi đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ 08 đồng chí; cao cấp, cử nhân lý luận chính trị cho 449 đồng chí; trung cấp lý luận chính trị cho 633 đồng chí; 35 đồng chí được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài. Công tác chính sách cán bộ được thực hiện kịp thời, chất lượng đảng viên được nâng cao, quan tâm công tác phát triển đảng viên mới...

Đến nay, toàn Đảng bộ có 20 đảng bộ trực thuộc tỉnh, 759 đảng bộ, chi bộ cơ sở và 4.223 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 97.241 đảng viên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng được nâng cao. Đội ngũ cán bộ được đào tạo, bổ sung cả về số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh có 32.533 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó số cán bộ có trình độ lý luận chính trị: cao cấp 946 đồng chí, trung cấp 3.205 đồng chí. Trình độ chuyên môn: Giáo sư, phó giáo sư: 04 đồng chí, Tiến sỹ: 62 đồng chí, thạc sỹ: 1.956 đồng chí, đại học: 18.744 đồng chí, Cao đẳng: 4.608 đồng chí.

 Ghi nhận những thành tích to lớn của các thế hệ cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh nhà, Đảng, Nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu như: Huân chương Lao động hạng Ba (2002), Huân chương Lao động hạng Hai (2011), Cờ Thi đua của Chính phủ (2013, 2015), nhiều Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương và Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Cờ Thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh năm và đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, cán bộ công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy vinh dự, tự hào được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

 
Tọa đàm giữa Ban Tổ chức hai tỉnh Hà Tĩnh - Bôlykhăm xay (Lào)  

Phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành, đồng thời thẳng thắn, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục những khó khăn, tồn tại nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới công tác Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh nhà cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau đây:

Một là: Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức cấp ủy các cấp chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ. Triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Tổ chức thực hiện hiệu quả các đề án về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng theo chương trình toàn khóa của cấp ủy các cấp. Tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội đảng các cấp về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, trong đó trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII.

Hai là: Tập trung củng cố và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, trong đó vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng là then chốt; quan tâm chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt các tổ chức cơ sở đảng tại các vùng kinh tế trọng điểm, vùng thôn xóm chưa có đảng viên, vùng chi bộ sinh hoạt ghép và đồng bào có đạo. Đẩy mạnh việc phát triển đảng viên mới, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quy trình nhận xét đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy viên các cấp; làm tốt việc phân công, theo dõi, quản lý nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Quy định 76 của Bộ chính trị về đảng viên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Ba là: Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, đảm bảo đúng quy trình, công khai, dân chủ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngày càng đáp ứng với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị đặt ra; tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng đầu vào để nâng cao chất lượng cán bộ, công chức khối đảng, đoàn thể kết hợp với luân chuyển, điều động cán bộ gắn với đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn; nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp gắn với thực hiện chiến lược cán bộ đồng bộ, hiệu quả.

Bốn là: Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng. Tích cực, chủ động nắm chắc tình hình chính trị nội bộ trên địa bàn, tham mưu cho cấp ủy các cấp chỉ đạo giải quyết các vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở đảm bảo trật tự an toàn xã hội, ổn định chính trị. Tăng cường củng cố đoàn kết nội bộ, đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện sai trái, chia rẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các âm mưu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch...

Năm là: Tập trung nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, chất lượng cán bộ của Ngành; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng “Trong sáng, gương mẫu, tinh thông” tạo niềm tin, uy tín, góp phần nâng cao vị thế của Ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Với truyền thống vẻ vang của Ngành trong suốt 87 năm qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, sự đồng thuận của các tổ chức trong hệ thống chính trị, tin tưởng rằng trong thời gian tới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục
  Bản đồ hành chính
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
   Liên kết website
  Thống kê
  Thống kê: 142.762
  Online: 18