Cổng điều hành nội bộ

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THẠCH HÀ

 

 
 
 

 

 

Số: 6420/QĐ-UBND

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thạch Hà, ngày 17 tháng  9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

  V/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn

Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

 

 
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

              Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

           Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015) vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

          Căn cứ Quyết định số 5471/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND huyện về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

  Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Công bố Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015  phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số: 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015) vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 2. Các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan và toàn thể cán bộ, công chức có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND, các thành viên Ban chỉ đạo ISO, trưởng các phòng, ban, đơn vị, cán bộ, công chức thuộc UBND huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như  Điều 3;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trần Việt Hà    

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
   Liên kết website
  Thống kê
  Thống kê: 94.892
  Online: 15