Cổng điều hành nội bộ

  ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THẠCH HÀ

 

 
 
 

 

 

Số:  5464/QĐ-UBND

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Thạch Hà, ngày  13 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

  V/v ban hành “Chính sách chất lượng” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện Thạch Hà

 

 
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015) vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số: 5471/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND huyện về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

Căn cứ điểm 5.2 Chính sách chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Chính sách chất lượng” theo Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện, nội dung cụ thể:

“ Cán bộ, công chức UBND cam kết giải quyết các thủ tục hành chính công khai, minh bạch, thân thiện, đúng hẹn”

Điều 2. Trưởng các phòng, ban, đơn vị và cán bộ, công chức thuộc UBND có trách nhiệm hiểu và thực hiện nội dung chính sách chất lượng đã được thông qua.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND và các thành viên Ban chỉ đạo ISO, trưởng các phòng, ban, đơn vị; cán bộ, công chức thuộc UBND và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như  Điều 3;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 Trần Việt Hà

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
   Liên kết website
  Thống kê
  Thống kê: 94.923
  Online: 56