Cổng điều hành nội bộ

DANH MỤC TÀI LIỆU

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015

HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNH

(cập nhật, bổ sung ngày 21/11/2019)

 

 

STT

Tên tài liệu

Mã hiệu

Lần

ban hành

Ghi chú

1

2

3

4

CÁC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC (TTHC)

 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (22 TTHC)

 

Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (04 TTHC theo Quyết định 3239/QĐ-UBND ngày 30/9/2019)

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

 

 

3

 

 

 

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết thời hạn hiệu lực)

 

 

3

 

 

 

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

 

 

3

 

 

 

 1.  

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

 

 

3

 

 

 

 

Lĩnh vực Lâm nghiệp (03 TTHC theo Quyết định 3239/QĐ-UBND ngày 30/9/2019)

 1.  

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)

 

 

3

 

 

 

 1.  

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)

 

 

3

 

 

 

 1.  

Xác nhận bảng kê lâm sản

 

 

3

 

 

 

 

Lĩnh vực Thủy sản (03 TTHC theo Quyết định 3239/QĐ-UBND ngày 30/9/2019)

 1.  

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

 

 

3

 

 

 

 1.  

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng động (thuộc địa bàn quản lý)

 

 

3

 

 

 

 1.  

Công bố mở cảng cá loại 3

 

 

2

 

 

 

 

Lĩnh vực Thủy lợi (05 TTHC theo Quyết định 3239/QĐ-UBND ngày 30/9/2019)

 1.  

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

 

 

3

 

 

 

 1.  

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện

 

 

3

 

 

 

 1.  

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

 

 

3

 

 

 

 1.  

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

 

 

3

 

 

 

 1.  

Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND cấp tỉnh phân cấp (UBND huyện phê duyệt)

 

 

3

 

 

 

 

Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và PTNT (06 TTHC) 06 TTHC theo Quyết định 3239/QĐ-UBND ngày 30/9/2019)

 1.  

Hỗ trợ dự án liên kết

 

 

3

 

 

 

 1.  

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 

 

3

 

 

 

 1.  

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 

 

3

 

 

 

 1.  

Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 

 

3

 

 

 

 1.  

Bố trí ổn định dân cư  ngoài huyện, trong tỉnh

 

 

3

 

 

 

 1.  

Bố trí ổn định dân cư  trong huyện

 

 

3

 

 

 

 

Lĩnh vực NN&PTNT (01 TTHC theo Quyết định 3239/QĐ-UBND ngày 30/9/2019)

 1.  

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện)

 

 

 

 

 

 

 

LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH (23 TTHC)

 

Lĩnh vực gia đình (06 TTHC theo QĐ số 3698 ngày 15/11/2019)

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)

 

 

3

 

 

 

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)

 

 

3

 

 

 

 1.  

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)

 

 

3

 

 

 

 1.  

Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)

 

 

3

 

 

 

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)

 

 

3

 

 

 

 1.  

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)

 

 

3

 

 

 

 

Lĩnh vực văn hóa cơ sở (11 TT theo QĐ 3698/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 )

 1.  

Đăng ký tổ chức lễ hội

 

 

3

 

 

 

 1.  

Thông báo tổ chức lễ hội

 

 

3

 

 

 

 1.  

Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

 

 

3

 

 

 

 1.  

Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

 

 

3

 

 

 

 1.  

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

 

 

3

 

 

 

 1.  

Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

 

 

3

 

 

 

 1.  

Xét tặng giấy khen Khu dân cư văn hóa

 

 

3

 

 

 

 1.  

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 

 

3

 

 

 

 1.  

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 

 

3

 

 

 

 1.  

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

 

 

3

 

 

 

 1.  

Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh karaoke

 

 

3

 

 

 

 

Lĩnh vực thư viện (01 TT theo QĐ 3698/QĐ-UBND ngày 15/11/2019)

 1.  

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

 

 

3

 

 

 

 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO (34 quy trình)

 

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo (32 TTHC theo Quyết định 3237/QĐ-UBND ngày 30/09/2019 của UBND tỉnh)

 1.  

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

 

 

3

 

 

 

 1.  

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

 

 

3

 

 

 

 1.  

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

 

 

3

 

 

 

 1.  

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

 

 

3

 

 

 

 1.  

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

 

 

3

 

 

 

 1.  

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

 

 

3

 

 

 

 1.  

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

 

 

3

 

 

 

 1.  

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

 

 

3

 

 

 

 1.  

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

 

 

3

 

 

 

 1.  

Sáp nhập, chia tách trường tiểu học

 

 

3

 

 

 

 1.  

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

 

 

3

 

 

 

 1.  

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

 

 

3

 

 

 

 1.  

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

 

 

3

 

 

 

 1.  

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

 

 

3

 

 

 

 1.  

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

 

 

3

 

 

 

 1.  

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

 

 

3

 

 

 

 1.  

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

 

 

3

 

 

 

 1.  

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

 

 

3

 

 

 

 1.  

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

 

 

3

 

 

 

 1.  

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

 

 

3

 

 

 

 1.  

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

 

 

3

 

 

 

 1.  

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

 

 

3

 

 

 

 1.  

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

 

 

3

 

 

 

 1.  

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường Trung học cơ sở

 

 

3

 

 

 

 1.  

Xác nhận đăng ký hoạt động kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc phòng GDĐT quản lý)

 

 

3

 

 

 

 1.  

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

 

 

3

 

 

 

 1.  

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

 

 

3

 

 

 

 1.  

Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học, trung học cơ sở

 

 

3

 

 

 

 1.  

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

 

 

3

 

 

 

 1.  

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

 

 

3

 

 

 

 1.  

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

 

 

3

 

 

 

 1.  

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

 

 

3

 

 

 

 

Lĩnh vực Văn bằng chứng chỉ (02 TTHC theo Quyết định 3237/QĐ-UBND ngày 30/09/2019 của UBND tỉnh)

 1.  

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở từ sổ gốc

 

 

3

 

 

 

 1.  

Chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

 

 

3

 

 

 

 

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH (30 THỦ TỤC)

 

Lĩnh vực XDCB, Đấu thầu (06 TTHC theo Quyết định 2941/QĐ-UBND ngày 05/9/2019)

 1.  

Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án

 

 

3

 

 

 

 1.  

Thẩm định, phê duyệt nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn chương trình, dự án

 

 

3

 

 

 

 1.  

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án không có cấu phần xây dựng)

 

 

3

 

 

 

 1.  

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (dự án không có cấu phần xây dựng)

 

 

3

 

 

 

 1.  

Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

 

3

 

 

 

 

Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật (dự án không có cấu phần
xây dựng)

 

 

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh  (05 TTHC theo Quyết định 2941/QĐ-UBND ngày 05/9/2019)

 1.  

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

 

 

3

 

 

 

 1.  

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

 

 

3

 

 

 

 1.  

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

 

 

3

 

 

 

 1.  

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 

 

3

 

 

 

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 

 

3

 

 

 

 

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của HTX (16 TTHC theo Quyết định 2941/QĐ-UBND ngày 05/9/2019)

 1.  

Đăng ký Hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 1.  

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 1.  

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 1.  

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 1.  

Đăng ký khi Hợp tác xã chia

 

 

 

 

 

 

 1.  

Đăng ký khi Hợp tác xã tách

 

 

 

 

 

 

 1.  

Đăng ký khi Hợp tác xã hợp nhất

 

 

 

 

 

 

 1.  

Đăng ký khi Hợp tác xã sáp nhập

 

 

 

 

 

 

 1.  

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

 

 

 

 

 

 

 1.  

Giải thể tự nguyện Hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 1.  

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 1.  

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của Hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 1.  

Tạm ngừng hoạt động của Liên hiệp HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 1.  

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 1.  

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 1.  

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

                 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
   Liên kết website
  Thống kê
  Thống kê: 94.922
  Online: 55