Thời hạn: trước ngày 29/11/2018; Nơi nhận ý kiến góp ý: Phòng Nội vụ- UBND huyện; Email: noivu.th@hatinh.gov.vn.

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN THẠCH HÀ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 2385 /UBND-NV

Thạch Hà, ngày 26 tháng 11 năm 2018

V/v góp ý Dự thảo Đề án “Sáp nhập đơn vị hành chính xã Thạch Tân với xã Thạch Lâm; xã Thạch Đỉnh với

xã Thạch Bàn”.

 

Kính gửi:

Trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện.

Thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 18,19 -NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 6, (Khóa XII); UBND huyện đã xây dựng Dự thảo 02 Đề án: Sáp nhập đơn vị hành chính xã Thạch Tân với xã Thạch Lâm”; “Sáp nhập đơn vị hành chính xã Thạch Đỉnh với xã Thạch Bàn” (Có Dự thảo Đề án gửi kèm).

Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện nghiên cứu kỹ, góp ý trực tiếp vào Đề án hoặc bằng văn bản, gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 29/11/2018 để tổng hợp và hoàn thiện Đề án theo đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Ban tổ chức Huyện ủy;

- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

Trần Việt Hà

 Văn bản đính kèm nội dung đề án


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 398.170
Online: 30