Thời hạn: trước ngày 29/11/2018; Nơi nhận ý kiến góp ý: Phòng Nội vụ- UBND huyện; Email: noivu.th@hatinh.gov.vn.

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THẠCH HÀ

 

 


Số:  2383 /UBND-NV

V/v góp ý Đề án thành lập

“đội quản lí trật tự đô thị thị trấn Thạch Hà” (lần 2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                                                   

 Thạch Hà, ngày 26  tháng 11  năm 2018

Kính gửi:

       - Công an huyện;

       - Các phòng: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính – Kế toán, Kinh tế - Tầng, Tài nguyên – Môi trường.

          Ngày 21/11/2018, UBND huyện nhận được Văn bản số 105/UBND ngày 15/11/2018 của UBND thị trấn Thạch Hà đề nghị UBND huyện thẩm định trình HĐND huyện thông qua Đề án thành lập “Đội quản lí trật tự đô thị thị trấn Thạch Hà”; để hoàn thiện đề án theo quy định, UBND huyện yêu cầu Công an huyện, các phòng: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên – Môi trường theo chức năng nhiệm vụ soát xét, kiểm tra, góp ý Đề án thành lập “Đội quản lí trật tự đô thị thị trấn Thạch Hà” và gửi kết quả góp ý bằng văn bản về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 29/11/2018 (Có Đề án kèm theo).

Giao Phòng Nội vụ tổng hợp, hướng dẫn thị trấn Thạch Hà hoàn thiện Đề án, tham mưu UBND huyện hồ sơ, thủ tục trình HĐND huyện vào kỳ họp thứ 6, khóa XIX.

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT huyện;

- Văn phòng HĐND – UBND huyện;

- Lưu VT, NV.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đoàn Tiến Đạt

 Tải văn bản dự thảo đề án


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 398.230
Online: 1