Mục tiêu chất lượng UBND huyện Thạch Hà

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THẠCH HÀ

––––––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

Năm 2018 - 2019

 

Cán bộ công chức UBND huyện Thạch Hà phấn đấu thực hiện nâng cao chất lượng cải cách hành chính, không ngừng thỏa mãn sự hài lòng của tổ chức và công dân khi sử dụng dịch vụ công cụ thể là:

1.     Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, phấn đấu tháng 12 năm 2018 công bố hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015;

2.     Phấn đấu 90% các hồ sơ được giải quyết nhanh hơn quy định, tỷ lệ vượt thời gian là 10%;

3.     Phấn đấu 100% các hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính và hồ sơ công việc được lập danh mục tài liệu và danh mục hồ sơ;

4.     Phấn đấu tỷ lệ khiếu nại và tố cáo về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính bằng không;

5.     Phấn đấu 100% cán bộ công chức viên chức trong cơ quan thấu hiểu và thực hiện theo hệ thống ISO đã được ban hành.

 

                                                

Thạch Hà, ngày     tháng 11 năm 2018

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trần Việt Hà

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 230.730
Online: 59