Chính sách chất lượng UBND huyện Thạch Hà

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THẠCH HÀ

–––––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 

Mọi việc làm của tập thể Lãnh đạo và cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà đều đảm bảo nguyên tắc và hướng tới phương châm:

“CÔNG KHAI, MINH BẠCH, ĐÚNG PHÁP LUẬT, ĐÚNG HẸN”

 

Để đáp ứng được điều này, UBND Huyện cam kết:

1. Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

2. Bộ máy, tổ chức UBND Huyện tinh gọn, trong sạch. Cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực để phục vụ tốt các tổ chức, công dân; thực hiện đổi mới công tác quản lý nhằm đóng góp vào công cuộc cải cách hành chính.

3. Cán bộ, công chức được làm việc trong môi trường thuận lợi để phát huy trí tuệ, năng lực, đạt năng suất và chất lượng cao trong thực thi công vụ.

4. Phối hợp, tăng cường chặt chẽ các mối liên hệ giữa các bộ phận, ngành chuyên môn có liên quan trong công tác quản lý nhà nước, đảm bảo kịp thời, chính xác và hợp pháp để thoả mãn yêu cầu ngày càng cao của tổ chức và công dân.

5. Quy trình xử lý, giải quyết công việc hợp lý, rõ ràng, thống nhất, công khai và đúng pháp luật, có hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

                                               

Thạch Hà, ngày     tháng 11 năm 2018

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Trần Việt Hà

 

 

 

                                                                                           


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Thông báo
Tình hình giải quyết hồ sơ
Gửi nhận văn bản
Bản đồ huyện Thạch Hà
 Liên kết website
Thống kê: 69.463
Online: 8