V/v báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi
Số kí hiệu 2640/UBND
Ngày ban hành 26/12/2018 Ngày hiệu lực 26/12/2018
Lĩnh vực Khen thưởng xử phạt Loại văn bản Báo cáo
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung V/v báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực lại nay.
Đính kèm: V/v báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. Báo cáo tinh hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
 2. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (12/BC-TA)
 3. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX 30/BC-BKTXH
 4. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX
 5. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX. 31/BC-TTHĐND
 6. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND khóa XIX, 32/BC-KTXH
 7. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (42/BC-MT)
 8. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (45/BC-UBND Thị trấn)
 9. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (51/BC-BPC)
 10. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (52/BC-HDND)
 11. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (53/BC-BPC)
 12. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (54/BC-HDND)
 13. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (55/BC-TTHDND)
 14. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (56/BC-BPC)
 15. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (57/BC-BKTXH)
 16. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (120/BC-TTra)
 17. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (242/BC-UBND)
 18. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (245/BC-UBND)
 19. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (246/BC-UBND)