Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (45/BC-UBND Thị trấn)
Số kí hiệu 45/BC-UBND
Ngày ban hành 24/12/2018 Ngày hiệu lực 24/12/2018
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Báo cáo
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung (45/BC-UBND Thị trấn)
Đính kèm: Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (45/BC-UBND Thị trấn)
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. Báo cáo tinh hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
 2. V/v báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi
 3. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (12/BC-TA)
 4. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX 30/BC-BKTXH
 5. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX
 6. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX. 31/BC-TTHĐND
 7. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND khóa XIX, 32/BC-KTXH
 8. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (42/BC-MT)
 9. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (51/BC-BPC)
 10. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (52/BC-HDND)
 11. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (53/BC-BPC)
 12. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (54/BC-HDND)
 13. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (55/BC-TTHDND)
 14. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (56/BC-BPC)
 15. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (57/BC-BKTXH)
 16. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (120/BC-TTra)
 17. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (242/BC-UBND)
 18. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (245/BC-UBND)
 19. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (246/BC-UBND)