Báo cáo tinh hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
Số kí hiệu 264/BC-UBND
Ngày ban hành 26/12/2018 Ngày hiệu lực 26/12/2018
Lĩnh vực Khen thưởng xử phạt Loại văn bản Báo cáo
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung Báo cáo tinh hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
Đính kèm: Báo cáo tinh hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. V/v báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi
 2. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (12/BC-TA)
 3. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX 30/BC-BKTXH
 4. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX
 5. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX. 31/BC-TTHĐND
 6. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND khóa XIX, 32/BC-KTXH
 7. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (42/BC-MT)
 8. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (45/BC-UBND Thị trấn)
 9. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (51/BC-BPC)
 10. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (52/BC-HDND)
 11. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (53/BC-BPC)
 12. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (54/BC-HDND)
 13. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (55/BC-TTHDND)
 14. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (56/BC-BPC)
 15. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (57/BC-BKTXH)
 16. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (120/BC-TTra)
 17. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (242/BC-UBND)
 18. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (245/BC-UBND)
 19. Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX (246/BC-UBND)