Tượng Sơn và Thạch Thắng Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018
20/08/2018 10:23
Huyện Thạch Hà vừa tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 2 xã gồm Tượng Sơn và Thạch Thắng
Tượng Sơn và Thạch Thắng  Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018

Năm nay diễn tập chiến đấu phòng thủ ở các địa phương được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và từ thời bình sang thời chiến. Trong đó có  vấn đề huấn luyện 1: Chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh, chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ; Vấn đề huấn luyện 2: Chuyển xã vào tình trạng chiến tranh, chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên toàn bộ. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Trong giai đoạn này,các xã  vận hành cơ chế 02, tổ chức các nội dung để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ thời chiến. bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng đánh địch tiến công vào địa bàn với các nội dung: Nhận mệnh lệnh, điều chỉnh, bổ xung và thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ, kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị; giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng đảm bảo chiến đấu phòng thủ; phê chuẩn kế hoạch chiến đấu phòng thủ cho trung đội dân quân, kế hoạch của Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể xã. Đây là 2 giai đoạn chuẩn bị các nội dung, kế hoạch, tổ chức các lực lượng của xã chuẩn bị cho chiến đấu phòng thủ trên địa bàn. Bước sang giai đoạn 3 -  Thực hành chiến đấu đánh địch bảo vệ làng, di dân đến nơi an toàn tránh hỏa lực địch.

Thông qua diễn tập chiến đấu phòng thủ là dịp để cán bộ cơ sở 2 xã Tượng Sơn và Thạch Thắng nâng cao nhận thức về tổ chức thực hiện đường lối, quan điểm quân sự, quốc phòng của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò làm tham mưu của MTTQ , các đoàn thể và cán bộ chuyên môn, trong đó quân sự, công an làm nòng cốt; nâng cao khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của LLVT địa phương, sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thức đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Tác giả: Mạnh Hùng - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà