Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho chức việc tôn giáo, trưởng họ tộc
Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho chức việc tôn giáo, trưởng họ tộc

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Thạch Hà vừa tổ chức lớp Bồi dưỡng  QP- AN cho chức việc tôn giáo, Trưởng họ tộc trên địa bàn toàn huyện. Dự lớp bồi dưỡng có các đồng chí Nguyễn Quốc Hương PCTUBND  huyện;  Lê Xuân Hường UVBTV- CTUBMTTQ huyện; Nguyễn Phùng Lưu PCT HĐND huyện;  đại diện các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện.


          Đại biểu tham dự khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho chức việc tôn giáo, trưởng họ tộc

Trong thời gian hai ngày ( 09 - 10/09/2017) 191 học viên là các chức việc tôn giáo, Trưởng họ tộc trên địa bàn huyện Thạch Hà đã được phổ biến 05 chuyên đề theo thông tư 38/2014 của Bộ quốc phòng bao gồm một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; Chuyên đề xây dựng thôn, bản vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Nội dung cơ bản của luật Quốc phòng an ninh; Quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh; Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia; Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới và chuyên đề phòng, chống chiến lược, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với nước ta.


          191 học viên là chức việc tôn giáo, trưởng họ tộc trên địa bàn toàn huyện tham gia lớp bồi dưỡng

 Ngoài học tập các chuyên đề quan trọng về kiến thức quốc phòng an ninh, kết thúc khóa học mỗi học viên đã viết bài thu hoạch và được nhận chứng chỉ chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Trong đó, số học viên đạt loại giỏi là 41%; loại khá 57%. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức quốc phòng an ninh cho chức việc tôn giáo, trưởng dòng họ tộc về những nội dung cơ bản về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh, âm mưu của các thế lực thù địch; truyền thống đánh giặc giữ nước của ông cha ta nhằm phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện 02 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Tác giả: Thúy Quỳnh - Hoàng Tuấn - Nguồn: Đài TT- TH Thạch Hà
-->