I. UBND huyện:

1. Ông Trần Việt Hà - Chủ tịch UBND huyện, điện thoại 0903.290.929, email: hatv.th@hatinh.gov.vn;

2. Ông Nguyễn Quốc Hương, email: huongnq.th@hatinh.gov.vn;

II. UBND các xã:

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.